33 Odo 723/2006
Datum rozhodnutí: 30.05.2006
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 723/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a Víta Jakšiče ve věci žalobce D. p. m. P., akciová společnost, proti žalovanému Z. D., o zaplacení 808,-Kč, vedené u Okresního soudu Praha - východ pod sp. zn. 11 C 231/2005, o dovolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu Praha - východ ze dne 20. července 2005, č. j. 11 C 231/2005-14, a usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. prosince 2005, č. j. 24 Co 543/2005-30, takto :

I. Řízení o dovolání proti rozsudku Okresního soudu Praha - východ ze dne 20. července 2005, č. j. 11 C 231/2005-14, se zastavuje.

II. Dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. prosince 2005, č. j. 24 Co 543/2005-30, se odmítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud Praha - východ rozsudkem ze dne 20. července 2005, č. j. 11 C 231/2005-14, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci rozsudku částku 808,- Kč a rozhodl o nákladech řízení. Krajský soud v Praze usnesením ze dne 21. prosince 2005, č. j. 24 Co 543/2005-30, odvolání žalovaného proti rozsudku soudu prvního stupně odmítl pro jeho nepřípustnost, neboť napadeným rozsudkem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím částku 2.000,- Kč (§ 202 odst. 2 o. s. ř.). Současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Usnesení odvolacího soudu a rozsudek soudu prvního stupně napadl žalovaný podáním, které je podle obsahu dovoláním (§ 41 odst. 2 o. s. ř.). V něm podrobně rozvedl své výhrady, pro které považuje napadená rozhodnutí za nesprávná a domáhá se proto jejich zrušení a řádného projednání věci.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) není funkčně příslušný k projednání dovolání proti rozsudku Okresního soudu Praha - východ ze dne 20. července 2005, č. j. 11 C 231/2005-14.

Nejvyšší soud České republiky rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 236 odst. 1 o. s. ř.). Shora uvedený rozsudek okresního soudu není rozhodnutím odvolacího soudu; jde o rozhodnutí soudu prvního stupně a již z toho důvodu je jeho přezkum dovolacím soudem vyloučen. Občanský soudní řád proto ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání podaného proti takovému rozhodnutí soudu prvního stupně. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení. Dovolacímu soudu proto nezbylo, než řízení o dovolání žalovaného proti rozsudku soudu prvního stupně podle § 104 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 243c o. s. ř. zastavit (srovnej usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 8. 1999, sp. zn. 20 Cdo 1574/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 45/2000).

Dále se dovolací soud zabýval dovoláním žalovaného proti usnesení odvolacího soudu. Podle § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen o. s. ř. ), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až 239 o. s. ř. Napadené usnesení odvolacího soudu není usnesením ve věci samé, a tak nepřipadá v úvahu přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř. Dovolání nemůže být přípustné ani podle § 238, § 238a a § 239 o. s. ř., jelikož z žádného z těchto ustanovení nevyplývá přípustnost dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud odmítl odvolání pro jeho nepřípustnost podle § 202 odst. 2 o. s. ř.

Z uvedeného je zřejmé, že dovolání žalovaného směřuje proti rozhodnutí, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští, a proto je dovolací soud podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za situace, kdy žalobci v této fázi řízení podle obsahu spisu nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti žalovanému právo (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první, resp. § 146 odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. května 2006

JUDr. Blanka Moudrá, v. r.

předsedkyně senátu