33 Odo 7/2003
Datum rozhodnutí: 31.03.2003
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 7/2003-42

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Zdeňka Dese ve věci žalobkyně G. C. M., a. s., zastoupené JUDr. V. C., advokátem, proti žalovanému J. K., o zaplacení 47 616 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 66 Ro 4688/2000, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. března 2002, č. j. 11 Co 212/2002-23, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 26. 3. 2002, č. j. 11 Co 212/2002-23, potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 3. 4. 2001, č. j. 66 Ro 4688/2000-6, jímž byl odmítnut odpor žalovaného proti platebnímu rozkazu téhož soudu ze dne 15. 2. 2001, č. j. 66 Ro 4688/2000-3; a současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání (podání žalovaného ze dne 16. 7. 2002, ač nesprávně označené jako odvolání, je svým obsahem dovolání).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů dále rovněž jen o. s. ř. ) dospěl k závěru, že v posuzované právní věci brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (nebo osoba která za něj ve smyslu ustanovení § 21 nebo § 21a anebo 21b o. s. ř. jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem nebo notářem), jestliže sám takového vzdělání nedosáhl.

Z ustanovení § 241 odst. 1 a § 241 odst. 2 o. s. ř. vyplývá, že dovolatel pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo osoba, která za něj v souladu s ustanoveními § 21 nebo § 21a anebo § 21b o. s. ř. jedná musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem nebo notářem, ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V posuzovaném případě podal žalovaný dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem, a nebylo ani prokázáno, že by měl právnické vzdělání. Okresní soud v Ostravě proto usnesením ze dne 13. 8. 2002, č. j. 66 Ro 4688/2000-32, správně žalovaného vyzval, aby si ve lhůtě do patnácti dnů od doručení tohoto usnesení zvolil pro podání dovolání advokáta, a aby jeho prostřednictvím podal dovolání. Zároveň ho poučil, že řízení bude zastaveno, jestliže výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví. Přestože usnesení bylo žalovanému doručeno dne 21. 8. 2002, žalovaný výzvě dosud nevyhověl.

Z uvedeného vyplývá, že žalovaný jako dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení a přes výzvu a poučení o důsledcích své nečinnosti do dnešního dne nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 a § 241 odst. 2 o. s. ř. neodstranil; Nejvyšší soud České republiky proto řízení o jeho dovolání aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2, věty třetí o. s. ř. - zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 254 odst. 1, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 věty první o. s. ř., neboť žalovaný s ohledem na výsledek řízení na náhradu nákladů řízení nemá právo a žalobkyni v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně 31. března 2003

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu