33 Odo 682/2003
Datum rozhodnutí: 18.12.2003
Dotčené předpisy:
33 Odo 682/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Vladimíra Velenského a JUDr. Zdeňka Dese ve věci žalobkyně M. W., zastoupené, advokátem, proti žalované A. H., zastoupené, advokátem, o zaplacení 30 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 9 C 206/98, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 19. září 2002 č.j. 13 Co439/2002-78, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Okresní soud v Sokolově rozsudkem ze dne 27. února 2002 č.j. 9 C 206/98-66 uznal žalovanou povinnou zaplatit žalobci 30 000 Kč s 26% úroky od 24. 2. 1998 do zaplacení vše do 3 dnů od právní moci rozsudku. Současně rozhodl o nákladech řízení účastníků a státu.

Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 19. září 2002 č.j. 13 Co 439/2002-78, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o věci samé potvrdil, ve výroku o nákladech řízení zrušil a v tomto rozsahu věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, v němž vylíčila svou verzi skutku a vyjádřila svůj nesouhlas s tím, jak soudy vyhodnotily provedené důkazy a jak věc právně posoudily. Navrhla, aby v dovolacím řízení byly přehodnoceny provedené důkazy, jelikož se jedná o otázky zásadního právního významu a aby byl rozsudek změněn tak, že žaloba se zamítá .

Protože dovolání mělo vady bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení (není z něj jednoznačně zřejmý rozsah dovolání ani určení dovolacího důvodu) a z obsahu spisu nevyplývalo, že by dovolatelka byla v dovolacím řízení zákonem stanoveným způsobem zastoupena, případně že by byla právnicky vzdělána, Okresní soud v Sokolově ji usnesením ze dne 16. 4. 2003, č.j. 9 C 206/98-97, doručeným jí 23. 4. 2003, vyzval, aby vady podání, včetně nedostatku sepsání dovolání advokátem, odstranila ve lhůtě 14ti dnů od doručení výzvy a poučil ji o právních následcích neuposlechnutí této výzvy. Na to dovolatelka přípisem ze dne 7. 5. 2003 požádala o prodloužení lhůty určené usnesením ze dne 16. 4. 2003, protože se jí zatím nepodařilo odstranit vady podání a získat zastoupení advokátem . Usnesením Okresního soudu v Sokolově ze dne 21. 5. 2003, č.j. 9 C 206/98-101 byla dovolatelce prodloužena lhůta k odstranění vytčených vad dovolání do 31. 5. 2003; ani v takto prodloužené lhůtě však nebylo výzvě soudu vyhověno.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo 21a anebo 21b, která má právnické vzdělání. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit; bez jejího splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99 uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod poř. Č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.) a protože v posuzovaném případě ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, dovolací soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť žalovaná, která z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu svých nákladů právo a žalobkyni v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. prosince 2003

JUDr. Ivana Zlatohlávková,v .r.

předsedkyně senátu