33 Odo 648/2006
Datum rozhodnutí: 24.05.2006
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 648/2006-47

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně JUDr. S. V., jako správkyně konkursní podstaty úpadce V. & C. , proti žalované D., o zaplacení 116.250,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 17 C 127/2003, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. listopadu 2005, č. j. 13 Co 384/2004-33, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. listopadu 2005, č. j. 13 Co 384/2004-33, kterým byl potvrzen rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 22. ledna 2004, č. j. 17 C 127/2003-20, ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b/ o. s. ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. Napadený rozsudek odvolacího soudu totiž nemá po právní stránce zásadní význam s ohledem na skutečnost, že dovoláním zpochybněná právní otázka splnění předpokladů pro postup soudu podle § 114b odst. 1 o. s. ř. nepatří z hlediska rozhodovací činnosti dovolacího soudu mezi ty, které by dosud nebyly řešeny a nebyla odvolacím soudem vyřešena v rozporu s hmotným právem (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 8. 2004, sp. zn. 21 Cdo 1109/2004, popř. ze dne 18. 8. 2005, sp. zn. 26 Cdo 2284/2004, ze dne 10. 8. 2004, sp. zn. 33 Odo 718/2004, ze dne 10. 11. 2004, sp. zn. 33 Odo 1107/2004, ze dne 21. 8. 2003, sp. zn. 28 Cdo 1555/2003, ze dne 20. 3. 2003, sp. zn. 1878/2002, či ze dne 17. 12. 2003, sp. zn. 26 Cdo 390/2003, jimiž je prováděn výklad ustanovení § 114b o. s. ř.).

Protože dovolání žalované směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, dovolací soud je podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za situace, kdy žalobkyni, která by jinak měla právo na náhradu nákladů dovolacího řízení, v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

JUDr. Ivana Zlatohlávková,v.r.

předsedkyně senátu