33 Odo 612/2004
Datum rozhodnutí: 23.06.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 612/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Vladimíra Velenského ve věci žalobkyně m. č. P. 1, zastoupené, advokátem, proti žalované P. R., s. r. o., zastoupené, advokátem, o zaplacení částky 2,971.377,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 21 C 71/98, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. ledna 2004, č. j. 20 Co 539/2003-85, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 23. července 2003, č. j. 21 C 71/98-69, zamítl žalobu, aby žalované byla stanovena povinnost zaplatit žalobkyni částku 2,971.377,- Kč s 26 % úrokem z prodlení od 28. 11. 1997 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku, a rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalované Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 15. ledna 2004, č. j. 20 Co 539/2003-85, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni částku 2,971.377,- Kč s 26 % úrokem z prodlení od 28. 11. 1997 do zaplacení do tří dnů do právní moci rozsudku a rozhodl o nákladech řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání spolu s návrhem na odložení vykonatelnosti napadeného rozhodnutí; dovolání doplnila podáním ze dne 6. 4. 2004.

Podáním ze dne 17. 5. 2004 vzala žalovaná dovolání spolu s návrhem na odklad vykonatelnosti zpět s tím, že se mimosoudně dohodla se žalobkyní na podstatném snížení přiznaného úroku z prodlení.

Žalobkyně poté, co se k dovolání vyjádřila, podáním ze dne 18. 5. 2004 vyjádřila souhlas se zpětvzetím dovolání žalované, neboť žalovaná uhradila dlužnou jistinu a náklady řízení, a zároveň se zavázala uhradit podstatnou měrou snížený úrok z prodlení.

Nejvyšší soud v důsledku dispozitivního úkonu žalované dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen o. s. ř. ) zastavil.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty druhé o. s. ř. za stavu, kdy žalovaná z procesního hlediska sice zavinila, že řízení bylo zastaveno, avšak dovolání vzala zpět pro chování žalobkyně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. června 2004

JUDr. Blanka Moudrá, v.r.

předsedkyně senátu