33 Odo 611/2003
Datum rozhodnutí: 30.10.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 611/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Zdeňka Dese ve věci žalobkyně Z. I. s.r.o., zastoupené, advokátem, proti žalované D. K., zastoupené, advokátem, o zaplacení 23 341,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 9 C 54/96, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. ledna 2003 č.j. 47 Co 256/2002-100, takto:

I. Dovolání se odmítá.II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na nákladech dovolacího řízení 2 075 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce žalobkyně, advokáta.

Protože dovolání žalované směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. ledna 2003 č.j. 47 Co 256/2002-100, jímž byl v odvoláním napadené části ve věci samé potvrzen rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 18. března 2002 č.j. 9 C 54/96, nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není ve smyslu ustanovení § 243c odst. 2 o. s. ř. třeba toto usnesení odůvodňovat.

V dovolacím řízení vznikly žalobkyni v souvislosti se zastoupením advokátem náklady, které v rozsahu, v jakém byly potřebné k účelnému bránění jejího práva, spočívají v odměně advokáta za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) ve výši 2 000 Kč (srov. část dvanáctou, hlavu první zákona č. 30/2000 Sb., § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 15 v návaznosti na § 14 odst. 1, § 16 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazba výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení /advokátní tarif/, po připočtení částky 75 Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., celkem ve výši 2 075 Kč. V dovolacím řízení neúspěšné žalované dovolací soud podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. uložil, aby tyto náklady žalobkyni uhradila; ve smyslu ustanovení § 149 odst. 1 o. s. ř. je žalovaná povinna náhradu nákladů zaplatit k rukám advokáta, který žalobkyni v tomto řízení zastupoval.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalovaná dobrovolně povinnost, kterou ji ukládá toto rozhodnutí, může žalobkyně podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně 30. října 2003

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v. r.

předsedkyně senátu