33 Odo 589/2003
Datum rozhodnutí: 29.10.2003
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 589/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudkyň JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce V. H., proti žalované I. H., o vydání neoprávněného obohacení, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 27 Nc 335/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. listopadu 2002 č. j. 26 Co 394/2002-15 takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 28. listopadu 2002 č. j. 26 Co 394/2002-15 pod bodem I výroku potvrdil usnesení Okresního soudu v Trutnově ze dne 17. července 2002 č. j. Nc 364/2002-6 v části, jíž bylo odmítnuto podání žalobce doručené Okresnímu soudu v Trutnově dne 4. června 2002, pokud se jím žalobce domáhal řízení o zrušení rozhodnutí ohledně 606 121 Kč; pod bodem II výroku zrušil usnesení soudu prvního stupně v části, ve které bylo odmítnuto podání žalobce, kterým se domáhal po žalované zaplacení 128 000 Kč, a věc v tomto rozsahu vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Proti výroku pod bodem I usnesení odvolacího soudu podal žalobce včas dovolání.

Usnesením ze dne 25. března 2003 č. j. 7 C 9/2003-30 Okresní soud v Trutnově věc, ve které se žalobce domáhá řízení o zrušení rozhodnutí ohledně 606 121 Kč, vyloučil k samostatnému řízení, přičemž věc je nadále vedena pod sp. zn. 27 Nc 335/2003.

Jelikož při podání dovolání nebyl žalobce zastoupen advokátem, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 15. dubna 2003 č. j. Nc 335/2003-2, doručeným 5. 5. 2003, vyzval, aby ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení odstranil nedostatek povinného zastoupení a předložil soudu plnou moc zvoleného advokáta nebo jím sepsané dovolání; současně žalobce upozornil na možnost zastavení dovolacího řízení při nesplnění této povinnosti.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení ve stanovené lhůtě neodstranil, ač byl o následcích nesplnění této podmínky poučen.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle § 104 odst. 2 poslední věty a § 243c o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalované však ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. října 2003

JUDr. Zdeněk Des, v. r.

předseda senátu