33 Odo 544/2002
0
Dotčené předpisy:
33 Odo 544/2002-opravné

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Zdeňka Dese ve věci žalobce Ing. M. Č., zastoupeného, advokátem, proti žalované J. P., zastoupené, advokátem, o 100 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 12 C 65/99, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. března 2002 č. j. 16 Co 49/2002 - 108, takto :

Ve výroku II. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. srpna 2002 č.j. 33 Odo 544/2002 140 se část výroku JUDr. J. D., advokáta, se sídlem opravuje na JUDr. M. K., advokáta, se sídlem .

O d ů v o d n ě n í:

Ve smyslu § 164 ve spojení s § 167 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) je namístě v rozhodnutí opravit kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozhodnutí.

Podáním ze dne 19. 9. 2002 došlým Nejvyššímu soudu dne 23. 9. 2002 upozornil žalobce, že ve výroku II. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. srpna 2002 č.j. 33 Odo 544/2002 140 došlo k záměně právního zástupce žalobce za právního zástupce žalovaného.

Při písemném vyhotovení usnesení došlo k chybě, když ve výroku II. bylo chybně uvedeno jméno, příjmení a sídlo advokáta, k jehož rukám je žalovaná povinna zaplatit náklady dovolacího řízení. Jednalo se o zřejmou nesprávnost, neboť ve výroku II. usnesení je uvedeno, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci náklady dovolacího řízení a ze záhlaví usnesení je zřejmé, že žalobce je zastoupen JUDr. M. K., advokátem, se sídlem . Postupem podle § 164 ve spojení s § 167 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. října 2002

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu