33 Odo 535/2003
Datum rozhodnutí: 31.08.2004
Dotčené předpisy: § 204 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 535/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně Z. I., spol. s r.o. , zastoupené, advokátem, proti žalované E. M., zastoupené, advokátem, o zaplacení částky 18.724,80 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 36 C 74/97, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. března 2002, č.j. 14 Co 621/99 67, takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. března 2002, č.j. 14 Co 621/99 67, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Brně jako soud odvolací usnesením ze dne 18. března 2002, č.j. 14 Co 621/99 67, odmítl pro opožděnost odvolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 23. 6. 1999, č.j. 36 C 74/99 44, jímž byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobkyni do 15 dnů od právní moci rozsudku částku 18.724,80 Kč s 19 % úrokem z prodlení od 24. 4. 1996 do zaplacení a nahradit jí náklady řízení ve výši 8.552,- Kč. Současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Vycházel ze zjištění, že odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně, který byl žalované, resp. jejímu zástupci doručen dne 11. 10. 1999, bylo podáno osobně u Městského soudu v Brně dne 27. 10. 1999. Uzavřel proto, že k podání odvolání došlo až po uplynutí zákonem stanovené odvolací lhůty.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, v němž zpochybňuje správnost závěru odvolacího soudu o opožděnosti jejího odvolání. Namítá, že odvolací soud při posouzení, zda byla dodržena lhůta k podání odvolání, pominul skutečnost, že odvolání žalované bylo podáno k poštovní přepravě již dne 26. 10. 1999. Své tvrzení o dodržení lhůty k podání odvolání dokládá dovolatelka podacím lístkem, na kterém je razítko s datem podání, ale i příslušná spisová značka, k níž bylo podání zasíláno. Navrhuje, aby dovolací soud usnesení odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací projednal věc podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 dále jen o. s. ř. (srov. část dvanáctou, hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony); po zjištění, že dovolání bylo podáno ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. k tomu oprávněným subjektem (žalovanou) řádně zastoupeným advokátem (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a že jde o usnesení, proti němuž je dovolání podle ustanovení § 238a odst. 1 písm. e/ o. s. ř. přípustné, přezkoumal napadené usnesení ve smyslu ustanovení § 242 odst. 3 o. s. ř. a dospěl k závěru, že dovolání je opodstatněné.

Dovolatelka své argumenty výslovně nepodřadila žádnému z dovolacích důvodů uvedených v ustanovení § 241 odst. 3 o. s. ř.; po obsahové stránce - argumentem o pochybení soudu v řešení otázky včasnosti jejího odvolání - však vystihla dovolací důvod uvedený v ustanovení § 241 odst. 3 písm. d/ o. s. ř., jímž lze odvolacímu soudu vytýkat nesprávné právní posouzení věci.

Odvolací soud při odmítnutí odvolání vycházel z údajů na podacím razítku Městského soudu v Brně, jehož otisk se nachází na první straně tohoto podání, a v němž je zaznamenáno, že odvolání soudu došlo dne 27. 10. 1999. Dovodil, že odvolání bylo podáno po skončení lhůty stanovené k jeho podání; nechal přitom bez povšimnutí, že předtisk textu razítka není řádně vyplněn, a jsou v něm proto současně uvedeny údaje navzájem si odporující (ke zmiňovanému datu, kdy odvolání mělo dojít soudu, se váže jak text, z něhož lze dovodit, že odvolání bylo soudu doručeno poštou, tak údaj, že bylo podáno osobně u soudu). Žalovaná disponuje podacím lístkem, tj. dokladem o podání odvolání v podobě zásilky podací číslo 006094 361, opatřeným razítkem pošty B. 39 a datovaným 26. 10. 1994. Šetření, jehož cílem bylo odstranit rozpor v údajích o datu podání odvolání, bylo činěno prostřednictvím soudu prvního stupně. Z důkazů, které dovolatelka předložila k prokázání důvodu svého dovolání, a které byly provedeny při jednání dovolacího soudu dne 31. 8. 2004 (tj. z podacího lístku, chronologického přehledu podacích lístků archivovaných advokátní kanceláří a zprávy poštmistra pošty B. 39 V. H. ze dne 5. 5. 2003) vzal dovolací soud za prokázané, že doporučená zásilka podacího čísla 006094 361 obsahující odvolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Brně vydanému ve věci vedené pod sp. zn. 36 C 74/97, jejímž odesilatelem je společná advokátní kancelář JUDr. J. - JUDr. T. a adresátem MS Brno, Rooseveltova 16, Brno , byla podána na poště B. 39 dne 26. 10. 1999 a došla soudu prvního stupně dne 27. 10. 1999.

S přihlédnutím k výše uvedenému zjištění je nutné dovodit, že za situace, kdy lhůta k podání odvolání stanovená v § 204 odst. 1 o. s. ř. běžela žalované od 12. 10. 1999 (z obsahu spisu vyplývá, že rozsudek soudu prvního stupně byl tehdejšímu zástupci žalované JUDr. J. S., advokátu se sídlem v B., nám. 17, doručen dne 11. 10. 1999) a skončila v úterý 26. 10. 1999, odvolací soud pochybil, hodnotil-li odvolání žalované jako opožděné. Dovolací soud proto usnesení odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení (§ 243b odst. 1 věta za středníkem, odst. 2 věta první o. s. ř.).

Právní názor vyslovený v tomto usnesení je závazný; v novém rozhodnutí o věci bude znovu rozhodnuto o nákladech řízení, včetně řízení dovolacího (§ 243d odst. 1 věta třetí o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. srpna 2004

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu