33 Odo 53/2005
Datum rozhodnutí: 03.02.2005
Dotčené předpisy: § 240 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 53/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Víta Jakšiče a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce Ing. Z. Č., zastoupeného, advokátem, proti žalovaným 1) F. K., a 2) A. K., zastoupeným, advokátem, o zaplacení částky 389.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 7 C 340/2000, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. března 2004, č. j. 44 Co 556/2000-49, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Vyškově (dále jen soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 12. června 2000, č. j. 7 C 340/2000-23, ve znění opravného usnesení ze dne 1. června 2004, č. j. 7 C 340/2000-52, uložil žalovaným, aby zaplatili žalobci společně a nerozdílně částku 389.000,- Kč s blíže specifikovaným úrokem z prodlení do 15 dnů od právní moci rozsudku, a rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalovaných Krajský soud v Brně jako soud odvolací rozsudkem ze dne 22. března 2004, č. j. 44 Co 556/2000-49, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Tento rozsudek nabyl právní moci dne 16. června 2004.

Proti tomuto rozsudku podali žalovaní u soudu prvního stupně dovolání, které předali poště B. 2 k přepravě dne 16. srpna 2004. Toto dovolání však je opožděné.

Rozsudek soudu prvního stupně byl vydán 12. června 2000, tedy před účinností novely občanského soudního řádu provedené zákonem č. 30/2000 Sb. Odvolací soud proto ve smyslu části dvanácté, hlavy I, bodu 15. tohoto zákona projednal odvolání žalobců a rozhodl o něm podle dosavadních právních předpisů, t. j. podle občanského soudního řádu ve znění do 31. 12. 2000 (dále jen OSŘ ). S ohledem na to i dovolací soud podle bodu 17. téže části a hlavy zákona č. 30/2000 Sb. musel v řízení o dovolání postupovat podle procesních předpisů účinných před 1. 1. 2001.

Podle § 240 odst. 1 OSŘ může účastník podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Jak už bylo uvedeno, napadený rozsudek odvolacího soudu nabyl právní moci dne 16. června 2004. Posledním dnem jednoměsíční lhůty k podání dovolání byl tedy pátek 16. července 2004. Dovolání podané poště jako orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 OSŘ), dne 16. srpna 2004 je zjevně opožděné a jako takové muselo být Nejvyšším soudem ČR podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a) OSŘ odmítnuto.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto s přihlédnutím k tomu, že žalobci, který by měl podle výsledku řízení právo na jejich náhradu, v něm žádné účelně vynaložené náklady nevznikly. Náklady spojené s vyjádřením k dovolání, jež bylo sepsáno advokátem, nelze za účelné ve smyslu § 142 odst. 1 OSŘ považovat, jelikož toto vyjádření obsahuje pouze námitku, že dovolání není přípustné, a polemiku s dovolacími důvody a otázkou včasnosti dovolání, která byla pro rozhodnutí dovolacího soudu podstatná, se vůbec nezabývá.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 3. února 2005

Vít Jakšič, v.r.

předseda senátu