33 Odo 505/2001
Datum rozhodnutí: 25.09.2001
Dotčené předpisy:
33 Odo 505/2001- 91

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně P.p., a.s., proti žalovanému P.P., o zaplacení 7.731,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 8 C 67/98, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. července 1999 č.j. 17 Co 414/99-30, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze usnesením ze dne 26. července 1999 č.j. 17 Co 414/99-30 potvrdil jako správné usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 24. března 1999 č.j. 8 C 67/98-20, jímž byl odmítnut odpor, podaný žalovaným proti platebnímu rozkazu vydanému Obvodním soudem pro Prahu 7 dne 17. března 1998 č.j. 8 C 67/98-6.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, v němž namítal, že soudy dávají přednost procesní stránce předmětu sporu a zcela nedůstojně potlačují hmotnou stránku práva v tom směru, že žalobce nezvratně neprokázal, že účtovaný odběr plynu pro žalovaného uskutečnil .

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) věc posoudil podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 dále opět jen o.s.ř. (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání žalobce nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo komerčním právníkem, pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle § 241 odst. 2 věty druhé o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo komerčním právníkem anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 o.s.ř. jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem, dříve i komerčním právníkem), jestliže sám nebo jeho zaměstnanec (člen) takového vzdělání nedosáhl.

Z ustanovení § 241 odst. 1 věty první a § 242 odst. 2 věty druhé o.s.ř. vyplývá, že dovolatel pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná musí být při podání dovolání zastoupen advokátem (komerční právníci se stali s účinností od 1. 7. 1996 advokáty srov. § 57 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii), a navíc, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím tohoto zmocněnce. Citovaná ustanovení představují zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit; bez jejího splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V posuzovaném případě podal žalobce dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž při tomto úkonu byl zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno a ani tvrzeno, že by sám měl právnické vzdělání. Poté, kdy usnesením Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 18. září 2000 č.j. 8 C 67/98-65 byl pravomocně zamítnut návrh žalovaného na ustanovení zástupce z řad advokátů, týž soud žalovaného usnesením ze dne 6. června 2001 č.j. 8 C 67/98-86 vyzval, aby si ve lhůtě 20 dnů od doručení tohoto usnesení zvolil zástupcem pro dovolací řízení advokáta a tuto skutečnost doložil soudu předložením plné moci s tím, že ve stejné lhůtě musí být předloženo advokátem sepsané a podepsané dovolání. Zároveň soud žalovaného poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, jestliže výzvě v určené lhůtě nevyhoví. Přestože citované usnesení soudu prvního stupně bylo dovolateli doručeno dne 29. června 2001, výzvě dosud nevyhověl.

Z uvedeného vyplývá, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení a že přes výzvu a poučení soudu o důsledcích nečinnosti do dnešního dne tento nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první a § 241 odst. 2 věty druhé o.s.ř. neodstranil. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalovaného aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť žalovaný, který z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu svých nákladů právo a žalobkyni v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. září 2001

JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á, v. r.

předsedkyně senátu