33 Odo 500/2003
Datum rozhodnutí: 26.02.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 500/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Vladimíra Velenského ve věci žalobců A) A. Č. a B) P. Č, proti žalovaným 1) V. Š., a 2) M. Š., oběma zastoupeným, advokátem, o zaplacení 54 463 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 7 C 155/2000, o dovolání žalobce P. Č. proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 28. května 2002, č. j. 22 Co 116/2002-47, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobci se po žalovaných domáhali zaplacení 54 463 Kč s příslušenstvím za užívání nebytových prostor (garáže) v jejich domě.

Okresní soud v Berouně rozsudkem ze dne 21. 3. 2001, č. j. 7 C 155/2000-18, ve znění doplňujícího rozsudku ze dne 27. 11. 2001, č. j. 7 C 155/2000-33, uložil žalovaným povinnost zaplatit žalobcům společně a nerozdílně částku 35 621 se zde specifikovaným příslušenstvím, v částce 18 842 Kč se zde specifikovaným příslušenstvím žalobu zamítl, a rozhodl o nákladech řízení a o soudním poplatku.

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 28. 5. 2002, č. j. 22 Co 116/2002-47, změnil rozsudek soudu prvního stupně ve znění doplňujícího rozsudku ve výroku o nákladech řízení tak, že jejich výše se určuje částkou 7 034 Kč; v dalším, tedy v zamítavé části a ve výroku o soudním poplatku, rozsudek potvrdil. Současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce Pavel Čtrnáctý dovolání, které vzal dne 21. 5. 2003 do protokolu sepsaného u Okresního soudu v Berouně zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů dále opět jen o. s. ř. ; po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o.s.ř. za situace, kdy žalobce z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno a žalovaným v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 26. února 2004

JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á , v. r.

předsedkyně senátu