33 Odo 488/2003
Datum rozhodnutí: 23.09.2003
Dotčené předpisy: § 240 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 488/2003-81

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně Č. p., a.s., proti žalované T., spol. s r.o., o zaplacení 2 020 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského obchodního soudu v Brně pod sp. zn. 23 Cm 218/97, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. srpna 2002 č.j. 8 Cmo 160/2000-61, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský obchodní soud v Brně rozsudkem ze dne 1. srpna 2000 č.j. 23 Cm 218/97-34 uznal žalovanou povinnou zaplatit žalobkyni do 3 dnů od právní moci rozsudku částku 4 040 Kč s 19 % úrokem z prodlení ode dne 28. 5. 1996 do zaplacení, a rozhodl o nákladech řízení.

Vrchní soud v Olomouci k odvolání žalované rozsudkem ze dne 8. srpna 2002 č.j. 8 Cmo 160/2000-61 změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 2 020 Kč s 19 % úrokem z prodlení od 28. 5. 1996 do zaplacení do tří dnů od právní moci rozsudku, a ve zbývající části se žaloba zamítá. Současně rozhodl o nákladech řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, v němž vytýká odvolacímu soudu, že nesprávně vycházel ze zjištění, že nedošlo k ukončení pojištění, ačkoli měl k dispozici kopii písemného ukončení smlouvy ze strany pojišťovny, z kterého vyplývá, že běžné pojištění trvalo pouze jedno čtvrtletí a nikoli pololetí . S připomenutím délky soudního řízení vyjadřuje dovolatelka rovněž nesouhlas s placením úroků z prodlení. Navrhuje, aby dovolací soud zrušil rozsudek odvolacího soudu a rozhodl v intencích podaného dovolání.

Podle ustanovení části dvanácté, hlavy I, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tedy podle občanského soudního řádu ve znění platném do 31. 12. 2000 dále jen o. s. ř. Tak je tomu i v posuzovaném případě, kdy byl dovoláním napadený rozsudek odvolacího soudu vydán po řízení provedeném podle dosavadních předpisů (rozsudek soudu prvního stupně byl vydán již dne 1. 8. 2000); skutečnost, že dovolání se projedná a rozhodne podle dosavadních předpisů mimo jiné znamená, že se podle těchto předpisů posoudí i otázka včasnosti dovolání.

Dovolání bylo podáno opožděně.

Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první o. s. ř. může účastník řízení podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ustanovení § 240 odst. 2, věty druhé o. s. ř. je lhůta zachována, bude-li podáno ve lhůtě u odvolacího soudu nebo dovolacího soudu.

Podle ustanovení § 211, § 151 a § 159 o. s. ř. doručený rozsudek, který již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci. Vzhledem k tomu, že rozsudek odvolacího soudu nelze odvoláním napadnout, nabývá právní moci dnem, kdy byl doručen všem účastníkům řízení.

V posuzovaném případě z obsahu spisu vyplývá, že jak žalobkyni, tak žalované, byl rozsudek odvolacího soudu doručen dne 25. 9. 2002, a nabyl tak tímto dnem právní moci. Lhůta k podání dovolání uplynula 25. 10. 2002. Dovolání žalované proti rozsudku odvolacího soudu bylo podáno k přepravě na poště Znojmo 1 jako doporučená zásilka R 020395 dne 29. 11. 2002.

Protože dovolání bylo podáno po marném uplynutí zákonem stanovené lhůty k podání dovolání, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2, věta první o. s. ř.), bylo v souladu s ustanoveními § 243b odst. 4, věta první a § 218 odst. 1 písm. a) o. s. ř. aniž byl dovolací soud oprávněn se jím věcně zabývat odmítnuto.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. za situace, kdy žalovaná nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení a žalobkyni náklady v souvislosti s tímto řízením nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 23. září 2003

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu