33 Odo 451/2002
Datum rozhodnutí: 21.08.2002
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobců a) I. Š., b) E. K., c) M. Ř., procesních nástupců původního žalobce zemřelého J. Ř., všech zastoupených , advokátem, proti žalovanému Z. K., o určení neplatnosti smluv o půjčkách, vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 8 C 418/2000, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. října 2000 č. j. 5 Co 2396/2000-29 takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Písku rozsudkem ze dne 21. června 2000 č. j. 8 C 418/2000-9 zamítl návrh na určení, že smlouvy o půjčkách uzavřené mezi původním žalobcem a žalovaným dne 10 4. 1993 a 13. 4. 1993 jsou neplatné, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 27. října 2000 č. j. 5 Co 2396/2000-29 rozsudek soudu prvního stupně potvrdil, rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení a na návrh žalobce připustil dovolání proti svému rozsudku.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal původní žalobce dovolání, v němž argumentoval stejně jako v dosavadním řízení nedostatkem své právní způsobilosti, která měla způsobit neplatnost předmětných smluv o půjčce. Navrhl proto zrušení rozsudku odvolacího soudu a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalovaný ve vyjádření k dovolání poukázal především na nesprávnost rozhodnutí o osvobození žalobce od soudních poplatků, když nebyly splněny podmínky zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Navrhl doměření soudních poplatků ze všech zpoplatnitelných úkonů žalobce.

Dne 21. 12. 2000 žalobce zemřel a jeho právními nástupci se stali dědici I. Š., E. K. a M. Ř.. Podáním ze dne 3. 7. 2002 vzali žalobci dovolání zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 (srov. část dvanáctou, hlavu I, bod 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) a po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 4 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., když žalobce neměl v dovolacím řízení úspěch a žalovanému žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. srpna 2002

JUDr. Zdeněk D e s , v. r.

předseda senátu