33 Odo 442/2001
Datum rozhodnutí: 25.09.2001
Dotčené předpisy:
33 Odo 442/2001-71

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně Č.s., a.s., proti žalovaným l. Z.Z., 2. F.R., (dříve Z.), a 3. L.H., o zaplacení částky 33 030 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 7 C 64/97, o dovolání třetí žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. dubna 2001 č. j. 16 Co 67/2001-57, ve znění opravného usnesení ze dne 31. května 2001 č. j. 16 Co 67/2001-61, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 4 rozsudkem ze dne 1. září 2000 č. j. 7 C 64/97-34 zastavil řízení co do částky 5 950 Kč a uložil žalovaným zaplatit žalobkyni částku 27 080 Kč s příslušenstvím specifikovaným ve výroku rozsudku s tím, že plněním jednoho ze žalovaných zaniká v rozsahu plnění povinnost ostatních, první žalovaný a druhá žalovaná jsou povinni plnit společně a nerozdílně, třetí žalovaná je povinna plnit maximálně do výše 33 213,75 Kč, a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že mezi žalobcem a prvním žalovaným a druhou žalovanou byla dne 6. 2. 1989 uzavřena smlouva o půjčce ve výši 50 000 Kč, kterou se první žalovaný a druhá žalovaná zavázali splácet po 350 Kč měsíčně, počínaje měsícem únorem 1990. Ručitelský závazek převzal pan M.H. Prvý žalovaný a druhá žalovaná splátkovou povinnost neplnili a ke dni 16. 11. 1995 dlužili žalobci 33 030 Kč. Po podání žaloby bylo zaplaceno ještě 5 950 Kč, ohledně kterých byla žaloba vzata zpět. Žalovaný M. H. v průběhu řízení zemřel a v rámci dědického řízení se stala jeho právní nástupkyní manželka L.H. Plnění třetí žalované soud prvního stupně limitoval výší nabytého dědictví, tedy částkou 33 213, 75 Kč.

K odvolání třetí žalované Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 3. dubna 2001 č.j. 16 Co 67/2001-57, ve znění opravného usnesení ze dne 31. května 2001 č. j. 16 Co 67/2001-61, rozsudek soudu prvního stupně v napadené části výroku II ve vztahu k třetí žalované a ve výroku III jako správný potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala třetí žalovaná dovolání s tím, že bude odůvodněno do 30 dnů.

Podáním ze dne 25. 6. 2001 vzala třetí žalovaná dovolání zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř. ) věc posoudil podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 (dále jen o. s. ř.) (srov. část dvanáctou hlavu I bod 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) a po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 4 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. , když třetí žalovaná z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení muselo být zastaveno, a ostatním účastníkům řízení žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. září 2001

JUDr. Zdeněk D e s, v. r.

předseda senátu