33 Odo 421/2003
Datum rozhodnutí: 25.08.2003
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 421/2003-80

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce JUDr. J. J., zastoupeného JUDr. M. L., advokátkou, proti žalovanému I. K., o zaplacení 110 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově pod sp. zn. 112 C 326/2001, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. prosince 2002 č. j. 8 Co 856/2002 - 62, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově rozsudkem pro zmeškání ze dne 17. května 2002 č. j. 112 C 326/2001 - 41 uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci 110 000 Kč se 17% úrokem z prodlení od 1. 12. 1994 do zaplacení.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 2. prosince 2002 č. j. 8 Co 856/2002 - 62 odmítl odvolání žalovaného, neboť žalovaný neodstranil vady odvolání, ačkoliv byl poučen o následcích nesplnění této povinnosti. Současně rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení podal žalovaný dovolání.

Protože žalovaný nebyl v době podání dovolání zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývá, že sám má právnické vzdělání (§ 241 odst. 1 o. s. ř.) a jeho podání nesplňovalo požadavky kladené na dovolání (§ 241 odst. 2 o. s. ř.), byl usneseními soudu prvního stupně ze dne 28. ledna 2003 č. j. 112C 326/2001 - 70 a ze dne 3. 3. 2003 č. j. 112 C 326/2001 - 72, jež byla žalovanému doručena dne 3. února 2002 a dne 19. března 2003, vyzván k odstranění vad svého podání. Současně byli dovolatel poučen o tom, že musí být zastoupen advokátem. Soud prvního stupně uložil dovolateli odstranění vad podání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení usnesení a upozornil ho na možné následky nečinnosti. Dovolatel vytýkané nedostatky neodstranil.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Povaha dovolání jako mimořádného opravného prostředku, jakož i náročnost na formální náležitosti takového podání, odůvodňují požadavek stanovený v § 241 odst. 1 o. s. ř., aby dovolatel byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní službu (advokátem), jestliže sám nemá právnické vzdělání. Výjimky z tzv. povinného (nuceného) zastoupení dovolatele v dovolacím řízení ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. nepřipouští.

Povinné (nucené) zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se účastníka řízení (dovolatele). Její nedostatek lze sice odstranit, avšak bez jejího splnění nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí.

Podle § 103 o. s. ř. (§ 243c odst. 1 o. s. ř.) soud kdykoliv za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky za nichž může jednat ve věci - podmínky řízení.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

Protože v dané věci dovolatel ani na výzvu soudu neodstranili vady podání a nedostatek povinného zastoupení a nemá sám právnické vzdělání, Nejvyšší soud České republiky podle § 243c a § 104 odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., když žalobci žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 25. srpna 2003

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu