33 Odo 413/2001
Datum rozhodnutí: 23.07.2001
Dotčené předpisy:
33 Odo 413/2001

U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně F. - T. spol. s r.o. proti žalovanému R.G., o návrhu na vydání předběžného opatření, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. Nc 4523/99-26, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. června 2000 č.j. 6 Co 1179/2000-40, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 7. 6. 2000 č.j. 6 Co 1179/2000-40 potvrdil usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 2. 2000 č.j. Nc 4523/99-26, jímž žalovanému nebylo přiznáno osvobození od placení soudního poplatku.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, v němž popisuje svou současnou nepříznivou finanční situaci a zároveň připomíná, že není v právní moci rozsudek, který by mu ukládal povinnost zaplatit žalobkyni částku 10.327,10 Kč.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31.12.2000 dále jen o.s.ř." (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), a dospěl k závěru, že v posuzované právní věci brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo komerčním právníkem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle ustanovení § 241 odst. 2, věty druhé o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo komerčním právníkem, anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj ve smyslu § 21 o.s.ř. jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem, dříve i komerčním právníkem), jestliže sám nebo jeho zaměstnanec (člen) takového vzdělání nedosáhl.

Z ustanovení § 241 odst. 1, věty první o.s.ř. a z ustanovení § 241 odst. 2, věty druhé o.s.ř. vyplývá, že dovolatel pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem (komerční právníci se stali s účinností od 1.7.1996 advokáty srov. § 57 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii), ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit; bez jejího splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V posuzovaném případě podal žalovaný dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem, a nebylo ani prokázáno, že by měl právnické vzdělání. O návrhu žalovaného na ustanovení zástupce z řad advokátů, obsaženém v jeho podání ze dne 1. 8. 2000 rozhodl Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 17. 5. 2000 č.j. 21 E 965/98-50 tak, že jej zamítl; toto usnesení bylo žalovanému doručeno 3. 11. 2000 a nabylo právní moci 20. 11. 2000.

Usnesením ze dne 12. 6. 2001 č.j. Nc 4523-99-64 Okresní soud v Českých Budějovicích žalovaného poučil mimo jiné o tom, že v dovolacím řízení musí být - nemá-li sám právnické vzdělání - pod sankcí zastavení dovolacího řízení zastoupen advokátem a vyzval jej, aby si ve lhůtě 14 dnů od doručení označeného usnesení advokáta zvolil a tuto skutečnost soudu doložil předložením plné moci; usnesení bylo žalovanému doručeno dne 15. 6. 2001 (srov. § 46 odst. 2 o.s.ř.).

Dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení a přes výzvu soudu a poučení o důsledcích své nečinnosti do dnešního dne nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první a § 241 odst. 2, věty druhé o.s.ř. neodstranil. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalovaného aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2, věty třetí o.s.ř. - zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně 23. července 2001

JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á , v. r.

předsedkyně senátu