33 Odo 411/2002
Datum rozhodnutí: 21.08.2002
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 411/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ivany Zlatohlávkové v právní věci žalobkyně T. a. s., zastoupené , advokátem, proti žalované H. H., zastoupené, advokátem, o 1 028 402 Kč s přísl., vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 12 C 129/99, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. dubna 2002 č. j. 6 Co 15/2002 - 299, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Protože dovolání směřující proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. dubna 2002 č. j. 6 Co 15/2002 - 299, jímž byl potvrzen v pořadí první rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. 10. 2001 č. j. 12 C 129/99 - 276, nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (viz § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. za situace, kdy neúspěšná žalobkyně nemá právo na náhradu těchto nákladů a žalované v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. srpna 2002

JUDr. Kateřina H o r n o ch o v á , v. r.

předsedkyně senátu