33 Odo 385/2004
Datum rozhodnutí: 20.05.2004
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 385/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Vladimíra Velenského ve věci žalobkyně České republiky Úřadu práce ve Vsetíně, se sídlem ve Vsetíně, Pod Žamboškou 1024, proti žalovanému L. M., o zaplacení 1.790,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 6 C 101/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 1. července 2003, č.j. 6 C 101/2001-138, takto:

I. Řízení o dovolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 1. července 2003, č.j. 6 C 101/2001-138, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Vsetíně rozsudkem ze dne 1. července 2003, č.j. 6 C 101/2001-138, uložil žalovanému, aby zaplatil žalobkyni do tří dnů od právní moci rozsudku částku 1.790,- Kč s 8,5 % úrokem z prodlení z částky 2.150,-Kč od 1. 10. 2001 do 12. 11. 2001, z částky 1.790,- Kč od 13. 11. 2002 do zaplacení, a zamítl žalobu na zaplacení 8,5 % úroku z prodlení z částky 360,- Kč od 13. 11. 2002 do zaplacení. Současně rozhodl o nákladech řízení a o poplatku.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 31. října 2003, č.j. 11 Co 666/2003-161, odmítl odvolání žalovaného a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku soudu prvního stupně podal žalovaný dovolání, v němž vyjádřil svůj nesouhlas s tímto rozhodnutím a obšírně rozvedl důvody svého nesouhlasu.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že v posuzované věci brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky řízení.

Nejvyšší soud České republiky rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku dovolání proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 236 odst. 1 o. s. ř.).

Protože Okresní soud ve Vsetíně rozhodl v dané věci jako soud prvního stupně a jeho rozsudek ze dne 1. července 2003, č.j. 6 C 101/2001-138, není rozhodnutím odvolacího soudu, je již z tohoto důvodu jeho přezkum dovolacím soudem vyloučen. Občanský soudní řád proto ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání podaného proti takovému rozhodnutí soudu prvního stupně (srov. § 10a o. s. ř.).

Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací proto řízení o dovolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 1. července 2003, č.j. 6 C 101/2001-138, zastavil (§ 243c odst. 1, § 104 odst. 1 o. s. ř.).

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1. Žalobkyni v dovolacím řízení náklady nevznikly a žalovaný s ohledem na výsledek řízení nemá na jejich náhradu právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 20. května 2004

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu