33 Odo 368/2006
Datum rozhodnutí: 27.09.2006
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 368/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Václava Dudy a Víta Jakšiče ve věci žalobce Dr. K. K., DrSc., proti žalovanému Ú. s. i., o splnění dohody a zaplacení kompenzace, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 18 C 19/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. srpna 2005, č. j. 13 Co 289/2005-19, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze usnesením ze dne 31. 8. 2005, č. j. 13 Co 289/2005-19, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 16. 5. 2005, č. j. 18 C 19/2002-11, jímž byla odmítnuta žaloba a bylo rozhodnuto o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech řízení odvolacího.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Protože z dovolání, ani z obsahu spisu nevyplývalo, že by žalobce byl v dovolacím řízení zákonem stanoveným způsobem zastoupen, případně že by byl právnicky vzdělán, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 9. 2. 2006, č.j. 18 C 19/2005-33, jež mu bylo doručeno dne 17. 2. 2006, vyzval, aby předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o podaném dovolání a aby doložil, že podané dovolání bylo sepsáno advokátem, k čemuž mu stanovil lhůtu deseti dnů od doručení tohoto usnesení; současně jej poučil, že pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, tj. nebude-li soudu předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, dovolací řízení bude zastaveno. V uvedené lhůtě žalobce na citované usnesení nijak nereagoval.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b o. s. ř., která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a anebo § 21b, která má právnické vzdělání. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit; bez jejího splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod poř. č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože v posuzovaném případě ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, dovolací soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., neboť žalovanému, kterému by právo na náhradu nákladů podle § 146 odst. 2 věty prvé o. s. ř. náleželo, v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 27. září 2006

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu