33 Odo 358/2001
Datum rozhodnutí: 19.07.2001
Dotčené předpisy:
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně Č. s., a.s., proti žalovaným 1. P. V., 2. M. V., 3. P. P., 4. D. V. a 5. P. T., o zaplacení částky 372 840 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 8 C 208/94, o dovolání prvého žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. března 200l č.j. 26 Co 596/2000-98, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Trutnově rozsudkem ze dne 26. června 2000 č.j. 8 C 208/94-57 uložil prvému, druhému a pátému žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni společně a nerozdílně 372 830, 40 Kč s 6% úrokem od 19. 3. 1992 do zaplacení, zastavil řízení proti právním nástupcům původní třetí žalované, zastavil řízení do částky 9, 60 Kč s 6% úrokem od 17. 2. 1992 do 18. 3. 1992 a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání prvého a druhého žalovaného Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 6. března 2001 č. j. 26 Co 596/2000-98 rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o povinnosti prvého, druhého a pátého žalovaného zaplatit žalobkyni společně a nerozdílně 372 830, 40 Kč s 6% úrokem od 13. 10. 1992 do zaplacení potvrdil, v části výroku III, jímž bylo uloženo prvnímu, druhému a pátému žalovanému, aby zaplatili žalobkyni 6% úrok z prodlení z 372 830, 40 Kč za období od 19. 3. 1992 do 12. 10. 1992, připustil zpětvzetí žaloby, rozsudek soudu prvního stupně v této části zrušil a řízení zastavil, a rozhodl o náhradě nákladů řízení, včetně nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal první žalovaný dovolání, v němž se domáhal zrušení rozsudků soudů obou stupňů a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 8. 7. 2001 vzal první žalovaný zastoupený advokátkou JUDr. J. V. dovolání zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 - dále jen o s. ř. (srov. část dvanáctou hlavu I bod 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobkyni, jenž by měl právo na náhradu nákladů tohoto řízení, prokazatelné náklady (podle obsahu spisu) nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. l a 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 19. července 2001

JUDr. Zdeněk D e s , v. r.

předseda senátu