33 Odo 353/2004
Datum rozhodnutí: 05.04.2005
Dotčené předpisy:
33 Odo 353/2004-II

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky předseda senátu Vít Jakšič rozhodl ve věci žalobkyně T. C. v. o. s., zastoupené, advokátem, proti žalovaným 1) J. H., a 2) I. H., zastoupeným, advokátem, o zaplacení částky 764.500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích

pod sp. zn. 12 C 44/2002, v řízení o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. ledna 2004, č. j. 19 Co 2559/2003-160, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. února 2005,

č. j. 33 Odo 353/2004-179, se v záhlaví opravuje tak, že správné označení žalobkyně

je T. C. v. o. s.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví písemného vyhotovení shora zmíněného rozsudku Nejvyššího soudu ČR došlo ke zjevné nesprávnosti v označení žalované, když místo obchodní firmy T. C.

v. o. s. bylo nedopatřením uvedeno pouze T. v. o. s. Proto předseda senátu tuto nesprávnost postupem podle § 243c a § 164 občanského soudního řádu opravil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 5. dubna 2005

Vít Jakšič, v.r.

předseda senátu