33 Odo 346/2001
Datum rozhodnutí: 26.06.2001
Dotčené předpisy:
33 Odo 346/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce P.B., proti žalované JUDr. A.H., o 530.000,- Kč a kapitalizovaný úrok z prodlení, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 31 C 113/98, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. srpna 2000, č.j. 13 Co 930/99-66, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud Plzeň-město částečným rozsudkem pro uznání ze dne 16.11.1998, č. j. 31 C 113/98-30, uložil žalované zaplatit žalobci částku 524 500,- Kč s tím, že o smluvním úroku a zákonném úroku z prodlení, včetně o nákladech řízení bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí.

Odvolání žalované Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 31.8.2000, č. j. 13 Co 929/99-66 odmítl.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, v němž namítala, že skutková zjištění nemají v podstatné části oporu v provedeném dokazování a že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci (§ 241 odst. 3 písm. c/ a d/ o. s. ř.).

Žalobce navrhl, aby dovolání žalované bylo odmítnuto jako nedůvodné.

Podáním ze dne 28.3.2000 došlým Okresnímu soudu Plzeň-město dne 30. 3. 2001 vzala žalovaná dovolání zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 - dále jen o. s. ř." (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony); po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 4 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 26. června 2001

JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á , v. r.

předsedkyně senátu