33 Odo 339/2003
Datum rozhodnutí: 29.05.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 339/2003-57

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce D. A. S. CS, zastoupeného JUDr. M. L., advokátem, proti žalovanému I. K., o zaplacení částky 28 426,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 19 C 31/99, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. května 2002 č. j. 12 Co 356/2001-46 takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 27. září 2000 č. j. 19 C 31/99-30 uložil žalovanému, aby zaplatil žalobci 28 426,50 Kč s 3% úrokem z prodlení ode dne 28. 11. 1993 do 14. 7. 1994 a se 16% úrokem z prodlení od 15. 7. 1994 do zaplacení, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 31. května 2002 č. j. 12 Co 356/2001-46 odvolání žalovaného odmítl a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.

Protože dovolatel podal dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, aniž by byl při tomto úkonu zastoupen advokátem a aniž by bylo doloženo, že má sám právnické vzdělání, Okresní soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 6. listopadu 2002 č. j. 19 C 31/99-54 dovolatele vyzval, aby ve lhůtě 1 měsíce od doručení tohoto usnesení splnil podmínku uvedenou v § 241 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), tj. zvolil si svým zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně jej poučil, že pro případ, že této výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví, bude dovolací řízení zastaveno.

Podle ustanovení části dvanácté hlavy I bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 - dále jen o. s. ř. ). Tak je tomu i v daném případě, kdy byl rozsudek soudu prvního stupně vydán dne 27. září 2000.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná a podle § 241 odst. 2 o. s. ř. musí být v takovém případě dovolání sepsáno advokátem.

Nucené zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se účastníka řízení (dovolatele), jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

Dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení a přes výzvu soudu a poučení o důsledcích své nečinnosti nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 poslední věty o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn § 243b odst. 4 ve spojení s § 224 odst. l, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., když dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, a žalobci žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 29. května 2003

JUDr. Zdeněk Des, v.r.

předseda senátu