33 Odo 329/2003
Datum rozhodnutí: 18.09.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 329/2003-85

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce JUDr. A. K., proti žalované F. O. s. r. o., zastoupené Mgr. A. H., advokátem, o zaplacení 47 925 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 26 C 36/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. října 2002 č. j. 8 Co 696/2002 - 62, ve znění opravného usnesení ze dne 20. ledna 2003 č. j. 8 Co 696/2002 75, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3 005 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. A. H., advokáta.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. října 2002 č. j. 8 Co 696/2002 - 62, ve znění opravného usnesení ze dne 20. ledna 2003 č. j. 8 Co 696/2002 75, jímž byl potvrzen v pořadí první rozsudek Okresního soudu v Opavě ze dne 30. dubna 2002 č. j. 26 C 36/2001 37, nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (viz § 243c odst. 2 o. s. ř.). Problematika odměny a náhrady hotových výdajů advokáta zmocněnce poškozeného v trestním řízení je řešena konstantní judikaturou (srov. usnesení předsedy senátu Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 4. 2000 sp. zn. 7 Tz 74/99, publikovaném v Soudních rozhledech č. 9, ročník 2000.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. Podle výsledku dovolacího řízení má žalovaná právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení, které sestávají z odměny advokáta (účelně vynaloženým nákladem byl shledán sepis vyjádření k dovolání při předmětu řízení 47 925 Kč s příslušenstvím) ve výši 2 930 Kč /část dvanáctá hlava první bod 10 zákona č. 30/2000 Sb., § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 16, § 15 v návaznosti na § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální odměny za zastoupení účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení (advokátní tarif)/ a z paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 75 Kč (§ 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.), tedy celkem ve výši 3 005 Kč.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 18. září 2003

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu