33 Odo 328/2006
Datum rozhodnutí: 16.03.2006
Dotčené předpisy: § 241b odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 328/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně G. M. B., a. s. proti žalovanému L.M., o zaplacení 63.681,84 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 4 C 1008/2003, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. října 2004, č. j. 22 Co 80/2004-84, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně se po žalovaném domáhala zaplacení 76.681,84 Kč s příslušenstvím s tím, že tato částka představuje nedoplatek úvěru, který mu poskytla podle smlouvy ze dne 30. 3. 2001. Žalovaný z jistiny zaplatil pouze 20.892,61 Kč, zbytek dluží.

Okresní soud ve Svitavách rozsudkem ze dne 14. ledna 2004, č. j. 4 C 1008/2003-44, poté, co řízení co do částky 13.083,- Kč zastavil (výrok I.), uložil žalovanému, aby žalobkyni zaplatil částku 63.681,01 Kč v měsíčních splátkách po 2.400,- Kč, vždy ke každému 20. dni v měsíci počínaje únorem 2004, pod ztrátou výhody splátek (výrok II.), a rozhodl o nákladech řízení (výrok III.).

K odvolání žalovaného Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 26. října 2004, č. j. 22 Co 80/2004-84, rozsudek soudu prvního stupně v napadeném výroku pod bodem II. v části, kterou bylo žalovanému uloženo zaplatit žalobkyni 3.928,02 Kč, zrušil a v tomto rozsahu řízení zastavil (výrok I.); ve zbývající části rozsudečný výrok, jímž bylo žalovanému uloženo zaplatit žalobkyni 59.752,99 Kč, potvrdil s tím, že uvedenou částku je žalovaný žalobkyni povinen zaplatit v pravidelných měsíčních splátkách po 2.000,- Kč splatných vždy do posledního dne v měsíci, počínaje lednem 2005, pod ztrátou výhody splátek. Dále potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v odvoláním rovněž napadeném výroku o nákladech řízení (výrok II.) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok III.).

Proti výrokům I. a II. rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný blanketní dovolání, v němž současně požádal, aby mu pro dovolací řízení byl ustanoven zástupce z řad advokátů.

Podle článku II bodu 3. zákona č. 59/2005 Sb., obsahujícího přechodná ustanovení k novele občanského soudního řádu provedené tímto zákonem, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. dubnem 2005) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají podle dosavadních právních předpisů. S ohledem na den vydání napadeného rozsudku odvolacího soudu bylo proto v řízení o dovolání postupováno podle občanského soudního řádu ve znění před novelou provedenou zákonem č. 59/2005 Sb. (dále opět jen o. s. ř. ).

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30 o. s. ř.), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

V posuzovaném případě byl rozsudek odvolacího soudu žalovanému doručen 7. 12. 2004. Dovolání, které žalovaný proti tomuto rozsudku podal, došlo soudu prvního stupně 4. 2. 2005 a neobsahovalo vůbec dovolací důvody. Usnesením ze dne 2. března 2005, č. j. 4 C 1008/2003-94, Okresní soud ve Svitavách žalovanému přiznal osvobození od soudních poplatků a pro dovolací řízení mu ustanovil zástupcem JUDr. J. S., advokátku se sídlem v L.; žalovanému pak uložil, aby v součinnosti s touto zástupkyní doplnil dovolání do 30 dnů od právní moci usnesení. K žádosti žalovaného i JUDr. S. byla tato advokátka usnesením Okresního soudu ve Svitavách ze dne 26. října 2005, č. j. 4 C 1008/2003-102, zproštěna zastupování žalovaného v dovolacím řízení a žalovanému byl pro dovolací řízení ustanoven zástupcem JUDr. P. B., advokát se sídlem ve S., Soudní l; žalovanému bylo znovu uloženo, aby v součinnosti s ustanoveným zástupcem doplnil své dovolání do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení tak, aby splňovalo náležitosti požadované občanským soudním řádem. Toto usnesení bylo žalovanému doručeno 4. 11. 2005 a jeho zástupci 9. 11. 2005. Do předložení věci dovolacímu soudu dne 3. 3. 2006 nebyla vada dovolání spočívající v absenci dovolacího důvodu odstraněna.

Doplnění dovolání o určení rozsahu, v jakém se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, nebo o dovolací důvod musí dovolatel provést z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu učiněnou podle § 209 a § 43 o. s. ř. jen do uplynutí lhůty uvedené v § 241b odst. 3 o. s. ř. Marným uplynutím lhůty se tyto vady dovolání stávají neodstranitelnými, neboť k opožděnému doplnění dovolání dovolací soud nesmí přihlédnout.

Protože v dané věci dnem 9. 1. 2006 marně uplynula lhůta uvedená v § 241b odst. 3 o. s. ř. (dovolání nebylo přes výzvu soudu doplněno o chybějící dovolací důvod), dovolacímu soudu nezbylo, než dovolání podle § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítnout.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za situace, kdy žalobkyni, která by podle § 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. měla právo na jejich náhradu, v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 16. března 2006

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu