33 Odo 323/2003
Datum rozhodnutí: 27.11.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 323/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce V. H., zastoupeného, advokátem, proti žalované M. č. P. 9, zastoupené, advokátem, zaplacení 506 096 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 10 C 94/2001, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. listopadu 2002 č. j. 62 Co 401/2002 - 94. takto :

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 7 575 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám, advokáta.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. listopadu 2002 č. j. 62 Co 401,402/2002-94, jímž byl potvrzen v pořadí první rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 21. března 2002 č. j. 10 C 94/2001-50, ve znění usnesení ze dne 22. srpna 2002 č. j. 10 C 94/2001-69, nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (viz § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. Podle výsledku dovolacího řízení má žalobce právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení, které sestávají z odměny advokáta (účelně vynaloženým nákladem byl shledán sepis vyjádření k dovolání při předmětu řízení o zaplacení částky 506 096 Kč) ve výši 7 500 Kč /část dvanáctá, hlava první, bod 10 zákona 30/2000 Sb., § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 16, § 15 v návaznosti na § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální odměny za zastoupení účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení (advokátní tarif) a z paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 75,- Kč (§ 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 27. listopadu 2003

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu