33 Odo 31/2005
Datum rozhodnutí: 03.02.2005
Dotčené předpisy: § 79 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 43 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 31/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Víta Jakšiče a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce F. V., zastoupeného, advokátem, proti žalovanému Č. T., a. s., o určení, že je žalovaný vůči žalobci v prodlení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 21 C 73/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. listopadu 2003, č. j. 15 Co 421/2003-13, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 3 (dále jen soud prvního stupně ) usnesením ze dne 19. 8. 2003, č. j. 21 C 73/2003-8, odmítl podání žalobce ze dne 14. 3. 2003 ve spojení s podáním ze dne 10. 7. 2003 v části, ve které se žalobce domáhal určení, že žalovaný je vůči němu v prodlení , a rozhodl o nákladech řízení. Vyšel z toho, že usnesením ze 6. 7. 2003 vyzval žalobce k doplnění shora uvedených podání tak, že přesně a výslovně uvede, ohledně jaké povinnosti žalovaného má být určeno, že je žalovaný v prodlení, a současně ho poučil o následcích nedoplnění návrhu. Usnesení bylo žalobci doručeno 23. 7. 2003, ale žalobce na ně nereagoval. Proto soud prvního stupně podle § 43 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ) jeho podání odmítl.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 26. listopadu 2003, č. j. 15 Co 421/2003-13, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Konstatoval sice, že ve spisu je na č. l. 10 založeno podání žalobce datované 28. 7. 2003, jímž žalobce reagoval na výzvu soudu prvního stupně k doplnění žaloby, ale dospěl k závěru, že ani po tomto doplnění není podání tak konkrétní a určité, aby splňovalo náležitosti nezbytné pro věcné projednání žaloby podle § 79 odst. 1 OSŘ. Řádné doplnění žaloby není obsaženo ani v odvolání žalobce, a proto bylo přezkoumávané usnesení potvrzeno.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání, v němž namítl, že toto rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Vytkl odvolacímu soudu, že i když vzal na vědomí jeho doplnění návrhu podáním z 28. 7. 2003, nikterak je nezohlednil, ač podle jeho názoru (který v dovolání blíže rozvedl) nyní již žaloba obsahuje veškeré zákonem požadované náležitosti a je způsobilá k tomu, aby byla soudem projednána. Proto navrhl, aby napadené usnesení odvolacího soudu i usnesení soudu prvního stupně byly zrušeny a aby věc byla vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud ČR po zjištění, že dovolání bylo podáno včas k tomu oprávněnou osobou, že je přípustné podle § 239 odst. 3 OSŘ, že se opírá o způsobilý dovolací důvod a že jsou splněny i podmínky uvedené v § 241 odst. 1 a 4 a § 241a odst. 1 OSŘ, přezkoumal napadené usnesení podle § 242 odst. 1 a 3 OSŘ a dospěl k závěru, že dovolání není opodstatněné.

Podle § 43 odst. 1 OSŘ předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. Podle odst. 2 téhož ustanovení není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne.

Podle § 79 odst. 1 OSŘ musí návrh na zahájení řízení (žaloba) obsahovat kromě obecných náležitostí uvedených v § 42 odst. 4 OSŘ jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se navrhovatel domáhá (t. j. musí obsahovat tzv. žalobní petit). Ten musí být úplný, určitý a srozumitelný a vymezení práv a jim odpovídajících povinností v něm obsažené musí být provedeno tak přesně a jednoznačně, aby po jeho převzetí do výroku soudního rozhodnutí bylo možno tento výrok pokládat za materiálně vykonatelný. Této procesní povinnosti však žalobce nedostál. Pokud se totiž domáhá určení, že žalovaný je v prodlení, když odmítl přijmout žalobcem řádně a včas nabídnuté hotovostní platby za období od 11. 7. 2002 do 10. 12. 2002 (viz jeho podání z 28. 7. 2003), je nezbytné tyto platby specifikovat alespoň jejich daty a přesnou výší, neboť jen tak lze posoudit, zda, případně u které z nich bylo plnění žalobce řádně nabídnuto a zda žalovaný skutečně neposkytl potřebnou součinnost ke splnění dluhu (§ 522 občanského zákoníku). Mimo to jen z takového rozhodnutí soudu, jehož výrok obsahuje určení prodlení žalovaného ve vztahu k přijetí zcela jednoznačně a nezaměnitelně specifikovaných plnění, lze dovozovat, jaká práva pro žalobce z této skutečnosti vyplývají, což je zjevně důvodem, proč žalobce určovací žalobu podává. Řádná specifikace žalobního petitu (a následně výroku rozhodnutí soudu) je ostatně nezbytná i pro zkoumání podmínek řízení v případném dalším sporu mezi účastníky, neboť to, jak je nyní žaloba formulována, v zásadě vylučuje posouzení, zda projednání věci nebrání překážka věc zahájené podle § 83 odst. 1 OSŘ nebo překážka věci pravomocně rozhodnuté ve smyslu § 159a odst. 5 OSŘ. Data a výši plateb, jejichž přijetí podle žalobního tvrzení žalovaný odmítl, nelze dovodit ani z předchozích podání žalobce založených ve spisu, ani z jeho odvolání na č. l. 9 spisu, a tak odvolací soud nepochybil, když shledal usnesení soudu prvního stupně opírající se o § 43 odst. 2 OSŘ věcně správným. Z uvedených důvodů Nejvyšší soud ČR dovolání žalobce podle § 243b odst. 2 části věty před středníkem OSŘ zamítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto s přihlédnutím k tomu, že žalovanému, který by podle § 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 OSŘ měl právo na jejich náhradu, v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. února 2005

Vít Jakšič,v.r.

předseda senátu