33 Odo 31/2002
Datum rozhodnutí: 30.01.2002
Dotčené předpisy: § 240 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 31/2002-83

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně Ing. R. Š., zastoupené advokátem, proti žalovanému B. P., zastoupeného advokátkou, o 122.383,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 50 C 327/95-53, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. června 2001 č.j. 38 Co 311/98-70, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 10. března 1998 č.j. 50 C 327/95-53 uznal žalovaného povinným zaplatit žalobkyni 35.000,- Kč s 18,5% úrokem od 10.11.1994 do zaplacení, ohledně částky 87.383,- Kč s 18,5% úrokem od 10. 11. 1994 do zaplacení žalobu zamítl. Žalobkyni pak zavázal zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení. 9.703,- Kč.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 21. června 2001 č.j. 38 Co 311/98-68 změnil rozsudek soudu prvního stupně v napadeném vyhovujícím výroku tak, že žalobu o zaplacení 35.000,- Kč s příslušenstvím zamítl; ve výroku o nákladech řízení změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že výši nákladů, které je žalobkyně žalovanému povinna hradit určil částkou 22.620,- Kč. Současně pak rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, v němž vytýkala odvolacímu soudu, že věc nesprávně právně posoudil, a navrhovala, aby dovolací soud tento rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 dále jen o. s. ř. (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony); skutečnost, že dovolání se projedná a rozhodne podle dosavadních předpisů mj. znamená, že se podle těchto předpisů posoudí i otázka včasnosti dovolání.

Dovolání bylo podáno opožděně.

Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ustanovení § 240 odst. 2, věty druhé o. s. ř. je lhůta zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu.

Podle ustanovení § 211, § 151 a § 159 o. s. ř. doručený rozsudek, který již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci. Vzhledem k tomu, že rozsudek odvolacího soudu nelze odvoláním napadnout, nabývá právní moci dnem, kdy byl doručen všem účastníkům řízení.

V posuzovaném případě bylo z obsahu spisu zjištěno, že tehdejšímu zástupci žalobkyně, Ing. J. Š., byl rozsudek odvolacího soudu doručen dne 19. 9. 2001, zástupkyni žalovaného JUDr. J. S., advokátce dne 21. 9. 2001, a nabyl tak právní moci dnem 21. 9. 2001. Lhůta k podání dovolání uplynula v pondělí 22. 10. 2001 (srov. § 57 odst. 2 o. s. ř.). Dovolání žalobkyně proti rozsudku odvolacího soudu bylo podáno osobně na podatelně Městského soudu v Brně dne 16. 11. 2001.

Protože dovolání bylo podáno po marném uplynutí zákonem stanovené lhůty k podání dovolání, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2, věta první o. s. ř.), bylo v souladu s ustanoveními § 243b odst. 4, věta první a § 218 odst. 1 písm. a/ o. s. ř. aniž byl dovolací soud oprávněn se jím blíže zabývat odmítnuto.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů a žalovanému v souvislosti s dovolacím řízením žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 30. ledna 2002JUDr. Ivana Zlatohlávková, v. r.

předsedkyně senátu