33 Odo 293/2003
Datum rozhodnutí: 25.08.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 293/2003-134

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobců a) Z. S., b) H. S., zastoupených JUDr. R. U., advokátem, proti žalovanému JUDr. Z. K., zastoupenému JUDr. J. Ř., advokátem, o vydání věcí a zaplacení částky 90 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 283/99, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. srpna 2002 č. j. 22 Co 274/2002, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobci jsou povinni uhradit společně a nerozdílně žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 5 705 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. J. Ř., advokáta.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. srpna 2002 č. j. 22 Co 274/2002 - 118, jímž byl potvrzen v pořadí první rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 24. února 2002 č. j. 10 C 283/99 - 95, nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (viz § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. Podle výsledku dovolacího řízení má žalovaný právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení, které sestávají z odměny advokáta (účelně vynaloženým nákladem byl shledán sepis vyjádření k dovolání při předmětu řízení o vydání věcí a zaplacení částky 120 000 Kč) ve výši 5 630 Kč /část dvanáctá hlava první bod 10 zákona 30/2000Sb., § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 16, § 15 v návaznosti na § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální odměny za zastoupení účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení (advokátní tarif) a z paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 75,- Kč (§ 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 25. srpna 2003

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu