33 Odo 284/2002
Datum rozhodnutí: 29.05.2002
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 284/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce Z. M., zastoupeného, advokátem, proti žalovaným 1. P. spol. s r. o. - v likvidaci, , a 2. M. P., oběma zastoupeným, advokátkou, o zaplacení částky 50 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 7 C 180/95, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. listopadu 2001 č. j. 27 (28) Co 515/98-162 takto :

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Kroměříži rozsudkem ze dne 19. června 1998 č. j. 7 C 180/95-127 uložil prvé žalované, aby zaplatila žalobci částku 50 000 Kč 3% úroky ročně od 18. 12. 1990 do 14. 7. 1994, se 14% úrokem z prodlení počínaje dnem 15. 7. 1994 do zaplacení, zamítl žalobu vůči druhému žalovanému, zastavil řízení, aby žalovaní byli povinni společně a nerozdílně zaplatit žalobci ušlý zisk získaný z držení a nakládání s částkou 50 000 Kč v období od 10. 12. 1990 do 31. 7. 1993, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání všech účastníků řízení Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 15. listopadu 2001 č. j. 27 (28) Co 515/98-162 rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. změnil tak, že žaloba se vůči první žalované zamítá, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v odstavci II., kterým byla zamítnuta žaloba vůči druhému žalovanému, změnil výrok o náhradě nákladů řízení v prvním stupni a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které předal na podatelnu soudu prvního stupně dne 20. února 2002.

Podle ustanovení části dvanácté hlavy I bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 - dále jen o. s. ř. ). Tak je tomu i v daném případě, kdy byl rozsudek odvolacího soudu vydán po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, tedy podle o. s. ř. ve znění platném do 31. 12. 2000.

Podle části dvanácté hlavy I bodu 15 zákona č. 30/2000 Sb. se totiž odvolání proti rozhodnutím soudu prvního stupně vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. V posuzované věci byl rozsudek soudu prvního stupně vydán dne 19. června 1998.

Skutečnost, že dovolání se projedná a rozhodne podle dosavadních právních předpisů mj. znamená, že se podle těchto předpisů posoudí i otázka včasnosti dovolání.

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. může účastník řízení podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 211, § 151 a § 159 odst. 1 o. s. ř. doručený rozsudek, který již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci. Vzhledem k tomu, že rozsudek odvolacího soudu nelze odvoláním napadnout, nabývá právní moci dnem, kdy byl doručen všem účastníkům řízení. V daném případě byl tento rozsudek doručen zástupci žalobce i zástupci žalovaných dne 9. ledna 2002 a v tentýž den nabyl právní moci.

Podle ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. končí lhůty určené podle měsíců uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty takto stanovený na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Posledním dnem k podání dovolání byl tedy 11. únor 2002. Dovolání ze dne 18. 2. 2002 předané žalobcem podatelně soudu prvního stupně dne 20. února 2002 bylo tudíž opožděné.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto podle § 243b odst. 4 a 218 odst. 1 písm. a) o. s. ř. opožděné dovolání odmítl.

O náhradě nákladů bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., když žalobce neměl v dovolacím řízení úspěch a žalovaným náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. května 2002

JUDr. Zdeněk Des, v.r

předseda senátu