33 Odo 283/2002
Datum rozhodnutí: 19.06.2002
Dotčené předpisy: § 240 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 283/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce M. Š., zastoupeného, advokátkou, proti žalované K, s.r.o., zastoupené, advokátem, o zaplacení 131 463 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 8 C 127/98, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. dubna 2001 č.j. 25 Co 619 a 620/2000-90, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 10. dubna 2001 č.j. 25 Co 619 a 620/2000-90 rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 12. června 2000 č.j. 8 C 127/98-61 ve spojení s opravným usnesením ze dne 12. června 2000 č.j. 8 C 127/98-67 ve vyhovujícím výroku co do částky 49 850 Kč potvrdil a co do částky 41 268,20 Kč změnil tak, že se žaloba zamítá. Ohledně zamítavého výroku odvolací řízení zastavil, a rozhodl o nákladech řízení účastníků a státu.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, v němž navrhla, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Dovolatelka není srozuměna s tím, jak odvolací soud posoudil otázku odpovědnosti prodávajícího v případě prodeje použité věci a sekundárně pak i otázku přiměřenosti slevy z kupní ceny .

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 dále jen o. s. ř. (srov. část dvanáctou, hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony); skutečnost, že dovolání se projedná a rozhodne podle dosavadních předpisů mj. znamená, že se podle těchto předpisů posoudí i otázka včasnosti dovolání, včetně námitky dovolatele o obligatornosti poučení účastníka řízení o dovolání a o lhůtě k dovolání.

Dovolání bylo podáno opožděně.

Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ustanovení § 240 odst. 2, věty druhé o. s. ř. je lhůta zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu.

Podle ustanovení § 211, § 151 a § 159 o. s. ř. doručený rozsudek, který již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci. Vzhledem k tomu, že rozsudek odvolacího soudu nelze odvoláním napadnout, nabývá právní moci dnem, kdy byl doručen všem účastníkům řízení.

V posuzovaném případě bylo z obsahu spisu zjištěno, že zástupkyni žalobce, advokátce, byl rozsudek odvolacího soudu doručen dne 2. 7. 2000, a zástupci žalované, advokátu dne 17. 7. 2001; nabyl tak právní moci dnem 17. 7. 2001 a lhůta k podání dovolání uplynula v pátek 17. 8. 2001. Dovolání žalované proti rozsudku odvolacího soudu bylo podáno na poště P. 1 jako doporučená zásilka číslo dne 16. 11. 2001.

Protože dovolání bylo podáno po marném uplynutí zákonem stanovené lhůty k podání dovolání, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2, věta první o. s. ř.), bylo v souladu s ustanoveními § 243b odst. 4, věta první a § 218 odst. 1 písm. a/ o. s. ř. aniž byl dovolací soud oprávněn se jím blíže zabývat odmítnuto. Sluší se připomenout, že námitka dovolatele, jíž je argumentováno o včasnosti dovolání z důvodu absence poučeni o dovolání, vychází z ustanovení občanského soudního řádu ve znění po novele provedené zákonem č. 30/2000 Sb.; o. s. ř. ustanovení, které by bylo obdobné ustanovení § 240 odst. 3 novelizovaného občanského soudního řádu, nemá.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. za situace, kdy v dovolacím řízení neúspěšná žalovaná nemá na náhradu těchto nákladů právo a žalobci náklady v souvislosti s tímto řízením nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 19. června 2002

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu