33 Odo 274/2001
Datum rozhodnutí: 20.08.2001
Dotčené předpisy:
33 Odo 274/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce P.Č., proti žalovaným 1) M.K., a 2) B.K., o zaplacení částky 666.457,60 Kč, vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 6 C 483/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. ledna 2001 č. j. 8 Co 3126/200 - 57, takto :

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Českém Krumlově rozsudkem ze dne 27. září 2000 č. j. 6 C 483/2000-35 zamítl žalobu na zaplacení částky 666.457,60 Kč a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 19. ledna 2001 č. j. 8 Co 3126/2000-57 rozsudek soudu prvního stupně ve výroku v části týkající se zamítnutí žaloby na zaplacení částky 341.457,60 Kč zrušil a řízení zastavil, ve zbývajícím rozsahu, včetně výroku o nákladech řízení, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti výroku rozsudku odvolacího soudu, jímž byla potvrzena část rozsudku soudu prvního stupně, týkající se zamítnutí žaloby o zaplacení částky 325.000 Kč, včetně výroku o nákladech řízení před soudem prvního stupně, a výroku o náhradě nákladů řízení před soudem druhého stupně, podal žalobce dovolání.

Podle ustanovení části dvanácté, hlavy I, bodu 17. zákona č. 30/200 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1.1.2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních předpisů (tedy podle občanského soudního řádu ve znění platném do 31.12.2000 - dále jen o. s. ř."). Tak je tomu i v daném případě, kdy byl rozsudek odvolacího soudu vydán po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, tedy podle o. s. ř. ve znění platném do 31.12.2000.

Podle části dvanácté, hlavy I, bodu 15. zákona č. 30/2000 Sb. se totiž odvolání proti rozhodnutím soudu prvního stupně vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. V posuzované věci byl rozsudek prvního stupně vydán dne 27. září 2000.

Skutečnost, že dovolání se projedná a rozhodne podle dosavadních právních předpisů mj. znamená, že se podle těchto předpisů posoudí i otázka včasnosti podání dovolání.

Podle § 240 odst. 1 věty prvé o. s. ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 211 a § 159 odst. 1 o. s. ř. doručený rozsudek, který již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci. Vzhledem k tomu, že rozsudek odvolacího soudu nelze napadnout odvoláním, nabývá tento rozsudek právní moci dnem, kdy byl doručen všem účastníkům řízení. V daném případě byl tento rozsudek doručen právnímu zástupci žalobce dne 28.2.2001 a zástupkyni žalovaných dne 6.3.2001. Právní moci tedy nabyl dne 6.3.2001.

Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 věta první a druhá o. s. ř.). Ve smyslu tohoto ustanovení tedy lhůta k podání dovolání skončila dnem 6.4.2001 (pátek). Žalovaný však podal dovolání dne 27.4.2001.

Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§10a o. s. ř.) proto podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a) o. s. ř. opožděné dovolání odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., když žalobce nebyl v dovolacím řízení úspěšný a žalovaným zřejmě žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 20. srpna 2001

JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á, v.r.

předsedkyně senátu