33 Odo 19/2002
Datum rozhodnutí: 28.01.2002
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 19/2002-52

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci podání V. Z., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 Nc 3226/2000, o dovolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. září 2001 č. j. 51 Co 454/2001-43, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 9. ledna 2001 č. j. 10 Nc 3226/2000-11 odmítl podání navrhovatele ze dne 27. listopadu 2000,došlé 28. listopadu 2000 a nazvané soudní ukončení neplatného platebního příkazu a její finanční náhrady zaslané dne 3. října 2000 , s odůvodněním, že postrádá náležitosti, vyžadované v § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), když navrhovatel ani přes výzvu vytčené vady podání neodstranil.

K odvolání navrhovatele Městský soud v Praze usnesením ze dne 19. září 2001 č. j. 51 Co 454/2001-43, usnesení soudu prvního stupně potvrdil; o náhradě nákladů odvolacího řízení nerozhodoval, jelikož podání je natolik neurčité, že z něho není zřejmé, kdo by měl být účastníkem řízení na straně žalované, přičemž jakékoliv náklady v řízení před soudy obou stupňů nebyly ani zjištěny.

Proti usnesení odvolacího soudu podal navrhovatel dovolání.

Usnesením ze dne 22. listopadu 2001 č. j. 10 Nc 3226/2000-47 soud prvního stupně dovolatele vyzval, aby ve lhůtě deseti dnů ode dne doručení usnesení soudu doložil, že má právnické vzdělání, či zda podání bylo sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a anebo v § 21b o. s. ř., která má právnické vzdělání. Soud prvního stupně dovolatele poučil, že není-li podmínka zastoupení dovolatele advokátem splněna, dovolací soud podle § 104 odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 30. 11. 2001. Dovolatel na ně nereagoval.

Podle ustanovení části dvanácté hlavy I bodu 1 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, platí novela o. s. ř. i pro řízení zahájená přede dnem nabytí její účinnosti.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy.

Nucené zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se účastníka řízení (dovolatele), jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

Soud prvního stupně proto správně postupoval podle § 243c ve spojení s § 104 odst. 2 o. s. ř. a shora uvedeným usnesením vyzval dovolatele k odstranění nedostatku jeho povinného zastoupení advokátem.

Dovolatel byl soudem prvního stupně poučen, že v případě nesplnění těchto povinností bude dovolací řízení zastaveno. Nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení však dovolatel neodstranil.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto podle § 243c odst. l a § 104 odst. 2 poslední věty o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno vzhledem k neurčitosti podání, z něhož nelze určit, kdo by měl být účastníkem na straně žalované (§ 146 odst. 3, § 224 odst. 1 o. s. ř.), přičemž náklady vynaložené v dovolacím řízení nebyly zjištěny.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. ledna 2002

JUDr. Zdeněk D e s , v. r.

předseda senátu