33 Odo 1793/2006
Datum rozhodnutí: 24.01.2007
Dotčené předpisy:
33 Odo 1793/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobců a) J. K., a b) L. K., zastoupených JUDr. Z. K., advokátem, proti žalovaným 1) L. S., a 2) J. S., zastoupeným JUDr. S. J., advokátem, o zaplacení 495.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 4 C 1480/2002, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. září 2006, č. j. 17 Co 233/2005-123, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. září 2006, č. j. 17 Co 233/2005-123, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu ve Znojmě ze dne 18. dubna 2005, č. j. 4 C 1480/2002-96, ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b/ o. s. ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř).

V dovolání byl totiž uplatněn - jak vyplývá z jeho obsahu - výlučně dovolací důvod uvedený v § 241a odst. 3 o. s. ř. mířící na pochybení při zjišťování skutkového stavu věci, který nelze v případě dovolání přípustného podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. použít (srov. výslovné znění § 241a odst. 3 o. s. ř.); dovolatelé (při velmi podrobném popisu vlastní verze skutku a rozboru namítaných nedostatků a logických rozporů v hodnocení provedených důkazů) vytkli odvolacímu soudu pouze nesprávně, resp. nedostatečně zjištěný skutkový stav věci ústící v nesprávný závěr, že žalovaným částku 200.000,- A., resp. 495.000,- Kč nepůjčili, nýbrž předali v souvislosti se záměrem společného podnikání, který nebyl realizován.

Protože dovolání žalobců směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, dovolací soud je aniž se mohl věcí dále zabývat podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za situace, kdy žalovaným, kteří by jinak měli právo na úhradu těchto nákladů v souvislosti s dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. ledna 2007JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á

předsedkyně senátu