33 Odo 1707/2006
Datum rozhodnutí: 23.01.2007
Dotčené předpisy:
33 Odo 1707/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a Víta Jakšiče ve věci žalobce J. P., zastoupeného advokátkou, proti žalované A. G., s.r.o., zastoupené, jako obecným zmocněncem, o zaplacení částky 21.600,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro P. pod sp. zn. 17 C 103/2001, o dovolání žalobce a žalované proti rozsudku Městského soudu v P. ze dne 29. března 2006, č. j. 19 Co 591/2005-62, takto :

I. Dovolací řízení o dovolání žalované se zastavuje.

II. Dovolání žalobce se odmítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro P. rozsudkem ze dne 17. června 2005, č. j. 17 C 103/2001-50, zamítl žalobu o zaplacení částky 21.600,- Kč s 10 % úrokem z prodlení od 1. 11. 2001 do zaplacení a rozhodl o nákladech řízení. Jeho v pořadí první (žalobě vyhovující) rozsudek ze dne 4. února 2002, č. j. 17 C 103/2001-7, byl usnesením Městského soudu v P. ze dne 31. října 2003, č. j. 53 Co 242/2002-17, zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. V pořadí druhý (též žalobě vyhovující) rozsudek soudu prvního stupně ze dne 18. srpna 2004, č. j. 17 C 103/2001-34, odvolací soud zrušil usnesením ze dne 20. dubna 2005, č. j. 19 Co 108/2005-43, a věc mu opět vrátil k dalšímu řízení.

K odvolání žalobce odvolací soud rozsudkem ze dne 29. března 2006, č. j. 19 Co 591/2005-62, rozsudek soudu prvního stupně v zamítavém výroku o věci samé změnil tak, že žalované uložil povinnost zaplatit žalobci částku 21.600,- Kč se 7,5 % úrokem z prodlení od 12. 1. 2002 do zaplacení, jinak jej v tomto výroku potvrdil. Současně rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

Dne 1. 8. 2006 podal žalobce prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (České pošty, s. p. - dále jen pošta ) dovolání, jímž napadl nákladový výrok rozsudku odvolacího soudu a navrhl jej v tomto rozsahu zrušit.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala dovolání i žalovaná. Napadá v něm právní posouzení věci odvolacím soudem a navrhuje napadené rozhodnutí zrušit.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále jen o. s. ř. ) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno osobami k tomu oprávněnými - účastníky řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), shledal, že u obou dovolání nejsou splněny podmínky pro jejich věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Žalovaná, která nebyla při podání dovolání zastoupena advokátem a z obsahu spisu ani nevyplývá, že by za ni jako právnickou osobu jednala osoba uvedená v § 21 o. s. ř. s právnickým vzděláním, byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 14. listopadu 2006, č. j. 17 C 103/2001-74, vyzvána, aby si pro dovolací řízení zvolila ve lhůtě tří dnů od doručení usnesení advokáta nebo pověřila osobu za ni jednající s právnickým vzděláním a jejich prostřednictvím podala řádné dovolání. Současně byla poučena, že když tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení bylo žalované účinně doručeno dne 22. 11. 2006. K výzvě žalovaná předložila dne 24. 11. 2006 plnou moc udělenou Ing. P. K., aniž by dále jakkoli doložila, že tato osoba je ve smyslu § 241 odst. 2 písm. b/ ve spojení s § 21 odst. 1 o. s. ř. zaměstnancem žalované a dosáhla právnického vzdělání.

Z výše uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně žalovaná nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř. Dovolací soud proto řízení o jejím dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

Dovolání žalobce bylo podáno opožděně.

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení. Zmeškání lhůty k dovolání nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího soudu nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 o. s. ř.).

V posuzovaném případě z obsahu spisu vyplývá, že napadený rozsudek odvolacího soudu byl doručen zástupkyni žalobce na adresu jejího sídla (§ 45b odst. 1, § 48 odst. 1 a § 158 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 211 o. s. ř.) s tím, že zásilku obsahující napadené rozhodnutí převzala dne 31. 5. 2005 zaměstnankyně (§ 48 odst. 2 o. s. ř.). Ve smyslu § 57 odst. 2 o. s. ř. tak v dané věci poslední den lhůty k podání dovolání připadl na pondělí 31. 7. 2006. Bylo-li dovolání zástupkyní žalobce podáno prostřednictvím pošty až dne 1. 8. 2006, stalo se tak zjevně po marném uplynutí dovolací lhůty, tedy opožděně.

Dovolacímu soudu proto nezbylo, než pozdě podané dovolání žalobce odmítnout (§ 243b odst. 5 věta první a § 218a o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c/, odst. 3 o. s. ř. za stavu, kdy jak žalobci, tak žalované podle obsahu spisu v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měli vůči sobě navzájem právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 23. ledna 2007

JUDr. Blanka Moudrá, v.r.

předsedkyně senátu