33 Odo 1694/2006
Datum rozhodnutí: 14.12.2006
Dotčené předpisy:
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 1694/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a Víta Jakšiče ve věci žalobce JUDr. M. Č., proti žalovanému Ing. P. S., o zaplacení 70.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 23 C 481/2004, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. března 2006, č. j. 22 Co 568/2005-50, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 10 rozsudkem ze dne 30. června 2005, č. j. 23 C 481/2004-33, uznal žalovaného povinným zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci rozsudku kapitalizovaný úrok z prodlení z žalované částky za dobu od 1. 1. 2004 do 30. 4. 2004 ve výši 468,- Kč, žalobu o zaplacení částky 70.000,- Kč s 2 % úrokem z prodlení ročně od 1. 5. 2004 do zaplacení zamítl a rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 2. března 2006, č. j. 22 Co 568/2005-50, poté, kdy shledal zpětvzetí žaloby ohledně částky 468,- Kč neúčinným, rozsudek soudu prvního stupně v důsledku zpětvzetí žaloby o zaplacení 70.000,- Kč s příslušenstvím zrušil a v tomto rozsahu řízení zastavil; současně rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

Proti výroku usnesení, jímž odvolací soud rozhodl o nákladech řízení, podal žalobce dovolání, které podáním ze dne 10. 9. 2006 došlým soudu prvního stupně 14. 9. 2006 vzal zcela zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. za situace, kdy žalobce z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno a žalovanému v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 14. prosince 2006

JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á , v. r.

předsedkyně senátu