33 Odo 1614/2005
Datum rozhodnutí: 28.02.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 1614/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně M. S. O. a.s. proti žalované V., a.s., o zaplacení částky 58.713,39 Kč, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 52 C 263/2001, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. června 2005, č. j. 47 Co 306/2002-121, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 25. května 2002, č. j. 52 C 263/2001-83, zamítl žalobu, aby žalovaná byla povinna zaplatit žalobkyni částku 58.713,39 Kč, a rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 2. června 2005, č. j. 47 Co 306/2002-121, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni do patnácti dnů od právní moci rozsudku částku 58.713,39 Kč, a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, jež následně, jak vyplývá z obsahu jejího podání ze dne 16. 2. 2006, vzala zcela zpět.

Nejvyšší soud České republiky proto v důsledku dispozitivního úkonu žalované dovolací řízení zastavil (§ 243b odst. 5 věta druhá o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. za stavu, kdy žalovaná sice z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalobkyni v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. února 2006

JUDr. Blanka Moudrá, v.r.

předsedkyně senátu