33 Odo 1593/2005
Datum rozhodnutí: 17.01.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. b) předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 1593/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a Víta Jakšiče ve věci žalobkyně L., s.r.o., proti žalovanému Z. R., o zaplacení částky 1,000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 21 C 160/2001, o dovolání JUDr. J. B., advokáta, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. května 2005, č. j. 64 Co 449/2004-202, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. JUDr. J. B. je povinen žalovanému zaplatit na nákladech dovolacího řízení částku 450,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. L. V., advokáta.

III. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 6 rozsudkem ze dne 11. prosince 2003, č. j. 21 C 160/2001-110, ve znění opravného usnesení ze dne 17. února 2004, č. j. 21 C 160/2001-126, uložil žalovanému povinnost zaplatit původní žalobkyni (společnosti C. C. P., spol. s r.o. v likvidaci) částku 1,000.000,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku, žalobu v části, jíž se žalobkyně domáhala po žalovaném zaplacení poplatku z prodlení ve výši 21 % ročně z částky 1,000.000,- Kč od 20. 11. 1998 do zaplacení, zamítl a rozhodl o nákladech řízení.

Poté, co oba účastníci napadli rozsudek soudu prvního stupně odvoláním, podala původní žalobkyně návrh, aby podle § 107a odst. 1 o. s. ř. vstoupila do řízení na její místo společnost L., s.r.o., který odůvodnila tím, že smlouvou ze dne 12. 5. 2005 postoupila pohledávku za žalovaným této společnosti. Odvolací soud usnesením ze dne 26. května 2005, č. j. 64 Co 449/2004-202, připustil, aby na místo dosavadní žalobkyně vstoupila do řízení společnost L., s.r.o.

Proti usnesení odvolacího soudu podal JUDr. J. B. coby zástupce žalovaného dovolání, v němž vyjádřil nesouhlas s procesním postupem odvolacího soudu. Napadené usnesení navrhl zrušit a věc vrátit odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Žalovaný ve vyjádření k dovolání uvedl, že JUDr. J. B. nebyl oprávněn za něho dovolání podat, neboť tak učinil v době, kdy již došlo k zániku plné moci.

Podle článku II bodu 3. zákona č. 59/2005 Sb., obsahujícího přechodná ustanovení k novele občanského soudního řádu provedené tímto zákonem, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. dubnem 2005) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Napadené rozhodnutí bylo sice vydáno po 1. 4. 2005, avšak stalo se tak po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů. Proto i v řízení o dovolání bylo postupováno podle občanského soudního řádu ve znění před novelou provedenou zákonem č. 59/2005 Sb. (dále opět jen o. s. ř. ).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno včas, dospěl k závěru, že dovolání bylo podáno osobou k tomu neoprávněnou a že tedy dovolání není subjektivně přípustné (240 odst. 1 ve spojení s § 218 písm. b/ o. s. ř.).

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 25 odst. 1 o. s. ř. zástupcem si účastník může vždy zvolit advokáta. Advokátu lze udělit pouze plnou moc pro celé řízení (dále jen procesní plná moc ).

Podle § 28 odst. 2 věty před středníkem o. s. ř. odvolání plné moci účastníkem nebo její výpověď zástupcem jsou vůči soudu účinné, jakmile mu byly účastníkem nebo zástupcem oznámeny. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení zvolí-li si účastník jiného zástupce, platí, že tím také vypověděl plnou moc dosavadnímu zástupci.

Jak vyplývá z obsahu spisu, žalovaný zmocnil advokáta JUDr. J. B., aby jej v tomto řízení zastupoval. Na důkaz toho byla soudu předložena písemná plná moc sepsaná dne 19. 9. 1997 (§ 25 odst. 1 ve spojení s § 28 odst. 1 o. s. ř.). Dne 8. 6. 2005 byla do spisu založena písemná plná moc ze dne 29. 4. 2005 prokazující, že žalovaný pověřil zastupováním JUDr. L. V., advokáta, jemuž udělil procesní plnou moc. Ve smyslu § 28 odst. 3 o. s. ř. tak došlo dne 8. 6. 2005, kdy byla soudu tato písemná plná moc předložena, ze zákona k zániku plné moci udělené žalovaným JUDr. B. (§ 28 odst. 3 o. s. ř.). Pakliže JUDr. J. B. podal dne 11. 8. 2005 prostřednictvím držitele poštovní licence (České pošty, s. p.) dovolání, nebyl k tomuto úkonu oprávněn a nelze jej proto považovat za úkon zástupce žalovaného. Jelikož JUDr. J. B. není ani osobou, která je oprávněna ve smyslu § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, dovolací soud je proto podle § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. ve spojení s § 218 písm. b/ o. s. ř. jako nepřípustné odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 a § 151 odst. 1 o. s. ř. JUDr. J. B., jehož dovolání bylo odmítnuto, byla uložena povinnost zaplatit žalovanému náklady dovolacího řízení, které mu vznikly v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím zástupce JUDr. L. V., advokáta. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta v částce 375,- Kč (§ 2 odst. 1, § 15 ve spojení s § 14 odst. 3 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění) a z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 75,- Kč (§ 2 odst. 1 a § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění).

Žalobkyni v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči JUDr. J. B. právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně 17. ledna 2006

JUDr. Blanka Moudrá, v.r.

předsedkyně senátu