33 Odo 1562/2005
Datum rozhodnutí: 15.12.2005
Dotčené předpisy:
33 Odo 1562/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně G. M. B., a. s. proti žalovanému J. H., o zaplacení 17.599,85 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 23 C 102/2004, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 16. června 2005, č. j. 22 Co 188/2005-141, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně se po žalovaném domáhala zaplacení částky 51.739,85 Kč, která představuje nedoplatek úvěru ze smlouvy uzavřené 12. 3. 2001.

Okresní soud v Pardubicích rozsudkem ze dne 9. 12. 2004, č. j. 23 C 102/2004-112, řízení o zaplacení částky 34.140,- Kč zastavil, neboť žalobkyně vzala žalobu z důvodu splnění této části dluhu v uvedeném rozsahu zpět. Ve zbývající části žalobě vyhověl a uložil žalovanému povinnost ve lhůtě tří dnů od právní moci rozsudku zaplatit žalobkyni 17.599,85 Kč; současně zavázal žalovaného nahradit žalobkyni náklady řízení ve výši 16.978,35 Kč.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 16. června 2005, č. j. 22 Co 188/2005-141, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o zastavení řízení potvrdil; ve výroku o zaplacení 17.599,85 Kč jej zrušil a řízení zastavil, neboť poté, co žalovaný doplatil i zbývající část žalované pohledávky, vzala žalobkyně žalobu zpět i ohledně této částky. O nákladech řízení před soudem prvního stupně rozhodl tak, že uložil žalovanému povinnost je žalobkyni ve výši 14.815,- Kč nahradit a právo na náhradu nákladů odvolacího řízení nepřiznal žádnému z účastníků řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které směřuje výslovně jen proti výroku, jímž byl rozsudek soudu prvního stupně částečně zrušen a řízení bylo v tomto rozsahu zastaveno. V dovolání vytýká odvolací soudu, že zvažoval zcela nepodstatné okolnosti, které nesouvisejí s podstatou problému samotného a pominul přitom, že celý soudní proces vznikl na základě podvodu bankovní úřednice a nedodržení smlouvy. V této souvislosti podrobně analyzuje vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o úvěru a vyjadřuje přesvědčení, že smlouva byla vyložena soudem v jeho neprospěch. Namítá, že soudci neustále počítají peníze, které by měl zaplatit advokátu JUDr. T. S., což vzbuzuje dojem, že na uvedené činnost nějak participují a že nyní má být díky tomuto podvodu okraden o zhruba 15.000,- Kč, o které se možná i uvedení soudci dělí, a advokát JUDr. T. S. zde může figurovat i jako pračka na peníze . Navrhl, aby dovolací soud rozsudek okresního soudu v celém rozsahu zrušil, veškeré náklady řízení přikázal uhradit žalobci, a aby deklaroval, že smlouva uzavřená mezi žalovaným a bankou je nadále v platnosti a dlužná částka není splatná. Dále požadoval písemnou omluvu soudce JUDr. K. za poškození dobré pověsti žalovaného a odškodnění částkou 100.000,- Kč.

Podle článku II bodu 3. zákona č. 59/2005 Sb., obsahujícího přechodná ustanovení k novele občanského soudního řádu provedené tímto zákonem, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. 1. dubnem 2005) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají podle dosavadních právních předpisů. Napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo sice vydáno po 1. dubnu 2005, nicméně z jeho odůvodnění vyplývá, že odvolací soud odvolání projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění před novelou provedenou zákonem č. 59/2005 Sb., neboť rozhodnutí soudu prvního stupně bylo vydáno přede dnem její účinnosti. Proto i v řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu bude postupováno podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. března 2005 (dále opět jen o. s. ř. ).

Dovolání bylo podáno včas k tomu legitimovaným subjektem (žalovaným), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a anebo § 21b, která má právnické vzdělání. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit; bez jejího splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

Protože z dovolání žalovaného ani z obsahu spisu nevyplývalo, že by žalovaný byl v dovolacím řízení zastoupen advokátem, případně že by měl právnické vzdělání, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 14. 10. 2005, č. j. 23 C 102/2004-154, správně vyzval, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal ve lhůtě třiceti dnů od doručení tohoto usnesení řádné dovolání; současně jej poučil, že pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, tj. nebude-li soudu předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, dovolací řízení bude zastaveno. Na výzvu, která mu byla doručena 20. 10. 2005, žalovaný nereagoval.

Podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.). Protože v posuzovaném případě ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, dovolací soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a 146 odst. 2 o. s. ř. za situace, kdy žalovaný sice z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobkyni však v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 15. prosince 2005

JUDr. Ivana Zlatohlávková,v.r.

předsedkyně senátu