33 Odo 1511/2006
Datum rozhodnutí: 22.11.2006
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.




NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 1511/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a Víta Jakšiče v právní věci žalobce J. K., proti žalované D. V., o zaplacení částky 147.128,- Kč, vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 6 C 114/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. března 2006, č. j. 7 Co 450/2006-89, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Jindřichově Hradci rozsudkem ze dne 15. listopadu 2005, č. j. 6 C 114/2005-63, uložil žalované povinnost zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci rozsudku částku 31.577,- Kč, žalobu o zaplacení částky 147.128,- Kč zamítl a rozhodl o nákladech řízení. K odvolání žalobce Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 8. března 2006, č. j. 7 Co 450/2006-89, rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích, jímž byla žaloba o zaplacení částky 147.128,- Kč zamítnuta a bylo rozhodnuto o nákladech řízení, potvrdil, současně odmítl odvolání žalobce proti výroku, kterým bylo žalobě do částky 31.577,- Kč vyhověno, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Dne 14. 6. 2006 došlo soudu prvního stupně podání žalobce, které je označeno jako dovolání, v němž žalobce vyjádřil nesouhlas s právním posouzením věci a navrhl její nové projednání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále jen o. s. ř. ) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), shledal, že nejsou splněny podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Žalobce, který nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem (a z obsahu spisu ani nevyplývá, že by sám měl právnické vzdělání), byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 28. srpna 2006, č. j. 6 C 114/2005-102, vyzván, aby si pro dovolací řízení zvolil ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně byl poučen, že když tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Zároveň mu bylo poskytnuto poučení o možnosti podat návrh na přiznání osvobození od soudních poplatků a na ustanovení zástupce z řad advokátů nebo notářů na náklady státu. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 4. září 2006 postupem podle § 46 odst. 1, 3 a § 50c odst. 4 o. s. ř.; nedostatek advokátního zastoupení dosud neodstranil.

Z výše uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. za stavu, kdy žalované podle obsahu spisu v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalobci právo (§ 146 odst. 2 věta první o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 22. listopadu 2006



JUDr. Blanka Moudrá, v. r.

předsedkyně senátu