33 Odo 1403/2004
Datum rozhodnutí: 25.04.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 1403/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Víta Jakšiče a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobců a) J. L., a b) O. L., zastoupených, advokátem, proti žalovanému Mgr. V. L., zastoupenému, advokátem, o zaplacení částky 199.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 34 C 83/2002, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. května 2004, č. j. 22 Co 162/2004-96, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 10 (dále jen soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 3. října 2003, č. j. 34 C 83/2002-61, ve znění opravného usnesení ze dne 26. února 2004, č. j. 34 C 83/2002-82, uložil žalovanému, aby zaplatil žalobcům společně a nerozdílně částku 199.000,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 6,5% z částky 199.000,- Kč od 7. 2. 2002 do zaplacení do tří dnů od právní moci rozsudku. Pokud se žalobci domáhali zaplacení úroku z prodlení ve výši 3,5% z částky 153.000,- Kč od 22. 9. 2000 do 6. 2. 2002 a ve výši 1,5% z částky 46.000,- Kč od 19. 7. 2001 do 6. 2. 2002, soud prvního stupně žalobu zamítl a rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalovaného Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 20. května 2004, č. j. 22 Co 162/2004-96, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve vyhovujícím výroku ve věci samé a ve výroku o nákladech řízení a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku podal žalovaný dovolání, které vzal dříve, než o něm bylo rozhodnuto, podáním z 18. dubna 2005 zpět s odůvodněním, že vztahy účastníků řízení byly téhož dne uspořádány dohodou o narovnání. Současně v tomto podání obě procesní strany potvrdily podpisy svých právních zástupců, že se vzdávají práva na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ) vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Situace předvídaná uvedeným ustanovením v této věci nastala, a tak Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a OSŘ) postupoval v souladu s ním a dovolací řízení zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ s přihlédnutím k tomu, že se účastníci, jak už bylo uvedeno, vzdali práva na jejich náhradu.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 25. dubna 2005

Vít Jakšič, v.r.

předseda senátu