33 Odo 1402/2006
Datum rozhodnutí: 24.10.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 1402/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce B. V., proti žalovanému V. V., o zaplacení částky 309.834,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Třebíčí pod sp. zn. 5 C 1160/2002, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. března 2006, č. j. 17 Co 87/2004-83, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 27. března 2006, č. j. 17 Co 87/2004-83, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Třebíčí ze dne 11. listopadu 2003, č. j. 5 C 1160/2002-58, ve výrocích, jimiž byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci rozsudku částku 309.834,- Kč s 6,5 % úrokem z prodlení p. a. od 16. 2. 2002 do zaplacení a bylo rozhodnuto o nákladech řízení účastníků a státu (ve výroku, jímž byla žaloba částečně zamítnuta, zůstal rozsudek soudu prvního stupně odvoláním nedotčen). Současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které vzal podáním ze dne 17. 8. 2006 zcela zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Protože nastala situace předvídaná tímto ustanovením, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dovolací řízení zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm c/ o. s. ř. za stavu, kdy žalovaný z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalobci nevznikly v této fázi řízení žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl vůči žalovanému právo (§ 146 odst. 2 věta první o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 24. října 2006

JUDr. Blanka Moudrá, v.r.

předsedkyně senátu