33 Odo 1298/2004
Datum rozhodnutí: 27.01.2005
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 1298/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a Víta Jakšiče ve věci žalobce M. B., proti žalovanému R. J., o zaplacení částky 200,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 17 C 81/98, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. června 2004, č. j. 12 Co 363/2004-18, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 27. února 2004, č. j. 17 C 81/98-12, zastavil řízení, rozhodl o nákladech řízení účastníků a o vrácení soudního poplatku žalobci. O zastavení řízení rozhodl za použití § 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen o. s. ř. ). Konstatoval, že řízení je zatíženo neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení - překážkou věci rozsouzené ve smyslu § 159a odst. 5 o. s. ř., neboť o nároku uplatněném v tomto řízení již bylo pravomocně rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu v Chomutově ze dne 24. ledna 1991, sp. zn. 8 C 274/90.

K odvolání žalobce Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 18. června 2004, č. j. 12 Co 363/2004-18, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení. S postupem soudu prvního stupně se zcela ztotožnil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce (nezastoupen advokátem) dovolání, v němž namítl, že odvolací soud (shodně jako soud prvního stupně) nerozhodl správně. V dovolání podrobně zrekapituloval finanční nároky, jejichž uspokojení se neúspěšně domáhal v řízení vedeném u soudu prvního stupně pod sp. zn. 8 C 274/90 a jichž se domáhá opětovně v tomto řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) a že je podle § 239 odst. 2 písm. a/ o. s. ř. přípustné, shledal, že nejsou splněny podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože dovolatel nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 8. října 2004, č. j. 17 C 81/98-21, vyzval, aby si ve lhůtě třiceti dnů zvolil pro podání dovolání advokáta nebo notáře a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, v němž zejména uvede dovolací důvody, v jakém rozsahu napadá usnesení odvolacího soudu a co navrhuje; současně jej poučil o následcích neuposlechnutí této výzvy (zastavení dovolacího řízení Nejvyšším soudem). Citovaným usnesením byl dovolatel zároveň poučen o možnosti požádat soud o ustanovení zástupce z řad advokátů, má-li za to, že jsou u něho splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Dovolatel na usnesení s výzvou ve stanovené lhůtě reagoval podáním ze dne 14. 10. 2004, v němž pouze znovu podrobně uvedl výčet svých nároků. O přiznání osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve smyslu § 30 o. s. ř. nepožádal a výzvu soudu nesplnil.

Z výše uvedeného tedy plyne, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř. nebyla přes provedené opatření soudem prvního stupně dovolatelem splněna. Nejvyšší soud proto podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Výrok o nákladech řízení odpovídá situaci, kdy žalovanému nevznikly v dovolacím řízení žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo proti žalobci, který procesně zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 27. ledna 2005

JUDr. Blanka Moudrá, v.r.

předsedkyně senátu