33 Odo 1240/2005
Datum rozhodnutí: 30.09.2005
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 1240/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a Víta Jakšiče ve věci žalobce A. K.,proti žalované MUDr. E. P., o potvrzení pracovní neschopnosti, vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 5 C 196/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. dubna 2004, č. j. 18 Co 100/2004-11, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se po žalované (vedoucí posudkové lékařce Okresní správy sociálního zabezpečení v D.) domáhal, aby vydala potvrzení o jeho dočasné pracovní neschopnosti.

Okresní soud v Domažlicích usnesením ze dne 5. ledna 2004, č. j. 5 C 196/2003-6, zastavil řízení s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Okresní správě sociálního zabezpečení v D., a rozhodl o nákladech řízení. Dospěl totiž k závěru, že v dané věci není dána pravomoc soudu ve smyslu § 7 občanského soudního řádu, takže řízení trpí neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení ve smyslu § 104 odst. 1 o. s. ř.

K odvolání žalobce Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 8. dubna 2004, č. j. 18 Co 100/2004-11, usnesení soudu prvního stupně ve výrocích, jimiž bylo zastaveno řízení a rozhodnuto o nákladech řízení, potvrdil a ve výroku, jímž bylo rozhodnuto o postoupení věci Okresní správě sociálního zabezpečení v D., zrušil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, v němž napadl správnost právního posouzení věci odvolacím soudem.

Podle článku II. bodu 3. přechodných ustanovení zákona č. 59/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. dubnem 2005) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. S ohledem na den vydání napadeného rozsudku bylo proto v řízení o dovolání postupováno podle občanského soudního řádu ve znění před novelou provedenou zákonem č. 59/2005 Sb. (dále opět jen o. s. ř. ).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), shledal, že nejsou splněny podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Dovolatel, který nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu ani neplyne, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 12. listopadu 2004, č. j. 5 C 196/2003-18, vyzván, aby si pro dovolací řízení zvolil advokáta a jeho prostřednictvím ve lhůtě do 27. 12. 2004 podal řádné dovolání. Zároveň byl poučen o následcích spojených s nesplněním výzvy. Ačkoli bylo usnesení dovolateli doručeno dne 11. 12. 2004, nikterak na ně nereagoval.

Z výše uvedeného plyne, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř. nebyla přes provedené opatření soudem prvního stupně dovolatelem splněna. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř.).

Výrok o nákladech řízení odpovídá situaci, kdy žalované nevznikly v dovolacím řízení žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla právo proti žalobci, který procesně zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 30. září 2005

JUDr. Blanka Moudrá, v.r.

předsedkyně senátu