33 Odo 1124/2006
Datum rozhodnutí: 19.10.2006
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 1124/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Víta Jakšiče a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce F. B., proti žalované C. G. s. r. o., o určení neplatnosti kupní smlouvy, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 4 C 1317/98, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. října 2005, č. j. 14 Co 299/2004-131, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem ze dne 6. října 2005, č. j. 14 Co 299/2004-131, potvrdil Krajský soud v Brně jako soud odvolací rozsudek Okresního soudu v Břeclavi (dále jen soud prvního stupně ) ze dne 22. března 2004, č. j. 4 C 1317/98-91, ve výroku, jímž byla zamítnuta žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy uzavřené dne 15. dubna 1998 mezi žalobcem a žalovanou o prodeji nemovitosti č. p. 234 na stavební ploše č. 287 a pozemku parc. č. 287, zapsaných na LV č. 1580 pro k. ú. V., a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce dovolání a současně požádal o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 14. února 2006, č. j. 4 C 1317/98-168, které nabylo právní moci dne 10. března 2006, žalobci osvobození od soudních poplatků nepřiznal a zamítl jeho žádost o ustanovení právního zástupce pro dovolací řízení. Poté usnesením ze dne 21. března 2006, č. j. 4 C 1317/98-173, vyzval žalobce k odstranění vad dovolání a též k odstranění nedostatku povinného zastoupení pro dovolací řízení ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení. Na tuto výzvu, jež mu byla doručena 24. 3. 2006, žalobce do současné doby nereagoval.

Podle § 241 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ) není-li stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Podle odst. 2 a 3 téhož ustanovení odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, nebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a anebo v § 21b OSŘ, která má právnické vzdělání, případně je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a OSŘ, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 OSŘ, která má právnické vzdělání. Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu, kdy je dovolatelem fyzická osoba s právnickým vzděláním, advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání. Podle § 241b odst. 2 OSŘ není-li splněna podmínka uvedená v § 241 OSŘ, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2 OSŘ. Podle posledně uvedeného ustanovení (týkajícího se jinak postupu soudu při zkoumání podmínek řízení) jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

Jak už bylo uvedeno, žalobce, který je fyzickou osobou, takže se na něj nevztahují ustanovení § 21, § 21a, § 21b a § 26a odst. 3 OSŘ, netvrdí a nedokládá, že má právnické vzdělání. Proto platí, že musí být v dovolacím řízení zastoupen advokátem či notářem a že jeho dovolání musí být advokátem či notářem též sepsáno. Soud prvního stupně ho tedy správně vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení. Jestliže se ovšem tento nedostatek nepodařilo ve stanovené lhůtě odstranit, ač dovolatel byl o důsledcích své nečinnosti v tomto směru poučen, nezbylo dovolacímu soudu, než podle shora citovaných ustanovení řízení o jeho dovolání zastavit.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, když žalované, které by právo na náhradu nákladů podle § 146 odst. 2 věty prvé OSŘ náleželo, v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 19. října 2006

Vít Jakšič, v.r.

předseda senátu