33 Odo 1041/2003
Datum rozhodnutí: 27.11.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 1041/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudkyň JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce P. K., zastoupeného, advokátem, proti žalované I. M., zastoupené, advokátem, o zaplacení částky 48 071 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Ostravě pod sp. zn. 31 C 18/99 o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. prosince 2002 č. j. 57 Co 726/2002-84, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 6 310 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám, advokáta.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. prosince 2002 č. j. 57 Co 726/2002-84, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 2. dubna 2002 č. j. 31 C 18/99-60, nebylo dovolacím soudem shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (srov. § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., když žalovaná nebyla v dovolacím řízení úspěšná a náklady žalobce sestávají z odměny advokáta za zastupování účastníka v dovolacím řízení ve výši 6 160 Kč [§ 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1 a § 15 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení (advokátní tarif)] a z paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 150 Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li žalovaná dobrovolně povinnost, kterou jí ukládá toto rozhodnutí, může žalobce podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně 27. listopadu 2003

JUDr. Zdeněk Des, v.r.

předseda senátu