33 Nd 97/2007
Datum rozhodnutí: 26.04.2007
Dotčené předpisy:

NEJVYŠŠÍ SOUD


ČESKÉ REPUBLIKY


33 Nd 97/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně: Č. p. a. s. proti žalovanému: Y. Y., o 2.029,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 30 Ro 2344/2006, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 30 Ro 2344/2006 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 9.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobkyně se žalobou ze dne 19. 9. 2006 domáhá zaplacení částky 2.029,- Kč s příslušenstvím.


Okresní soud v Kladně věc předložil Nejvyššímu soudu ČR s návrhem na vydání rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Poukázal na to, že žalovaný je státním občanem U. a na území Č. r. má jako cizinec povolen pobyt od 15. 5. 2005 do 1. 3. 2008; v místě nahlášeného pobytu P. se však nezdržuje. Protože podmínky místní příslušnosti se nepodařilo zjistit, je nezbytné rozhodnout o tom, který soud věc projedná a rozhodne.


Nejvyšší soud se nejdříve zabýval otázkou, zda je dána pravomoc soudů České republiky pro řízení.


Podle § 2 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších změn (dále ZMPS ), se ustanovení ZMPS použije, jen pokud nestanoví něco jiného mezinárodní smlouva, kterou je Č.r. vázána. Dvoustrannou mezinárodní smlouvou, která Č.r. váže ve vztahu k U. r., je Smlouva mezi Č.r. a U. o právní pomoci v občanských věcech podepsaná dne 28. května 2001a vyhlášená jako sdělení ministerstva zahraničních věcí pod č. 123/2002 Sb.m.s. (dále jen Smlouva ).


Podle č. l. 5. hlavy IV. oddílu V. Smlouvy pravomoc k řízení o sporu ze smluvního závazku má justiční orgán té smluvní strany, na jejímž území má odpůrce bydliště, pobyt, sídlo anebo se zde nalézá sporný nemovitý majetek.


Vzhledem k tomu, že žalovaný má podle zjištění soudu prvního stupně pobyt na území Č.r., věc patří do pravomoci soudů Č.r.; nelze pouze zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti soudu. Zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou tak naplněny.


Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný.


Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.


Nejvyšší soud ČR dospěl k závěru, že z hlediska zásady hospodárnosti řízení vyjádřené v ustanovení § 6 o.s.ř. bude nejvhodnější, aby věc projednal a rozhodl soud, v jehož obvodu má žalovaný evidován pobyt na území ČR. Příslušným k projednání věci proto určil Obvodní soud pro Prahu 9.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. dubna 2007


JUDr. Blanka Moudrá,v. r.


předsedkyně senátu