33 Nd 92/2007
Datum rozhodnutí: 05.04.2007
Dotčené předpisy:
33 Nd 92/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václavy Dudy v právní věci žalobkyně D. V., proti žalovanému JUDr. M. S., advokátovi, o určení věcné příslušnosti soudu podle § 104a odst. 4 o. s. ř. takto:

I. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Bruntále.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyššímu soudu České republiky došlo dne 12. 3. 2007 podání žalobkyně, v němž se zřejmě domáhá po žalovaném JUDr. M. S. (jehož označuje jako žalobce) náhrady škody v částce 500.000,- Kč, kterou jí měl způsobit výkonem své advokátní činnosti.

Jelikož uvedené podání neobsahuje základní náležitosti žaloby ve smyslu § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 o. s. ř. a protože k projednání a rozhodnutí ve věcech o nárocích z náhrady škody jsou v prvním stupni vesměs příslušné okresní soudy, bylo rozhodnuto podle § 104a odst. 4 ve spojení s § 169 odst. 2 o. s. ř. tak, že věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena Okresnímu soudu v Bruntále k dalšímu řízení, v němž bude třeba odstranit vady nejasného podání žalobkyně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 5. dubna 2007

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu