33 Nd 91/2007
Datum rozhodnutí: 26.04.2007
Dotčené předpisy:

33 Nd 91/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně P. Č. S.A.O., a. s zastoupené JUDr. Z. J., advokátem proti žalovanému J. T., o zaplacení částky 288.713,- Kč s příslušenstvím, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 6 C 210/2006 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 5.


O d ů v o d n ě n í :


U Okresního soudu v Jeseníku je pod sp. zn. 6 C 210/2006 vedeno řízení o žalobě na zaplacení částky 288.713,- Kč s příslušenstvím.


Okresní soud v Jeseníku usnesením ze dne 5. února 2007, č. j. 6 C 210/2006-63, vyzval oba účastníky k vyjádření ve lhůtě osmi dnů, zda souhlasí s přikázáním věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5 z důvodu vhodnosti, neboť žalobkyně má sídlo v P. a žalovaný se pravidelně zdržuje na adrese v P. Předmětem sporu je nájemné z nemovitosti v P., přičemž podstatnou obranou žalovaného je hodnota jeho investic do pronajaté nemovitosti. Okresní soud zároveň k výzvě připojil dodatek, podle kterého nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě některý z účastníků řízení, bude soud ve smyslu § 101 odst. 4 o. s. ř. předpokládat, že proti takovému postupu nemá námitek. Žádný z účastníků na doručenou výzvu soudu nereagoval.


Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresnímu soudu v Jeseníku) a Obvodnímu soudu pro Prahu 5, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrh na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř.


Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků, procesní situaci, event. na okolnostech jiných; rozhodnými jsou především ty, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji.


K přikázání věci jinému než příslušnému soudu však lze přistoupit jen výjimečně, z důvodů závažných, neboť představuje výjimku z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Proto je zakotveno právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k tomu, kterému soudu má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z jejich pohledu; rozhodnutím o delegaci totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z nich projevil zásadně nepříznivě.


Za situace, kdy má žalobkyně sídlo v P., tamtéž se nachází dříve pronajatá nemovitost, žalovaný dočasně bydlí v P., a podle § 101 odst. 4 o. s. ř. se má zato, že účastníci proti přikázání věci nemají námitky, jeví se z hlediska hospodárnosti a rychlosti řízení vhodným delegovat předmětnou věc Obvodnímu soudu pro Prahu 5.


Nejvyšší soud ČR ze všech těchto důvodů dospěl k závěru, že podmínky pro přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5 z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř. jsou splněny.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. dubna 2007


JUDr. Blanka Moudrá


předsedkyně senátu